CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی مقایسهای پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از فنون تصمیم گیری تاپسیس و تحلیل سلسه مراتبی در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه دشت یزد – اردکان)

عنوان مقاله: بررسی مقایسهای پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از فنون تصمیم گیری تاپسیس و تحلیل سلسه مراتبی در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه دشت یزد – اردکان)
شناسه (COI) مقاله: ECONF02_274
منتشر شده در دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی در سال 1393
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی مفیدیفر - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، گروه سنجش ازدور وGIS، یزد، ایران
سیدعلی المدرسی - استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، گروه سنجش ازدور و GIS، یزد، ایران
علی اکبر جمالی - استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، گروه آبخیزداری، میبد، ایران

خلاصه مقاله:
محدودیت منابع آب و توزیع فصلی نامناسب بارندگی در کشور نشان میدهد که ابتدا باید ظرفیت منابع آبهای موجود سطحی و زیرزمینی را به خوبی شناسایی و مطالعه کرد تا برنامه ریزی جامعی برای بهره برداری صحیح از آنها صورت گیرد. علاوه بر لزوم اشاعه رویه های مرسوم و مطلوب در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب، بهرهگیری از فناوریهای جدید مانند مدلسازی در سیستم اطلاعات جغرافیایی و پردازش داده های ماهواره های با توجه به خصوصیاتی مانند سرعت و دقت بالا و دید وسیع و یکپارچه، میتواند به عنوان ابزاری مناسب در اکتشاف منابع آبی با توجه به هزینههای بالای روشهای سنتی مطرح گردد.در این پژوهش ابتدا عوامل طبیعی مؤثر در ایجاد مکانهای احتمالی ذخایر آب زیرزمینی تعیین شد. سپس این عوامل در قالب فنون تصمیم گیری چند معیاره تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس و به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی مدلسازی شدند. همچنین بهمنظور بررسی دقت این مدلها، زونهای با پتانسیل آب زیرزمینی که از هر مدل استخراج شده با موقعیت مکانی منابع آب زیرزمینی موجود مقایسه و ارزیابی شد. نتایج نشان داد که روش تحلیل سلسله مراتبی با دقت 61/6 درصد، نسبت به روش تاپسیس منابع آب زیرزمینی موجود را بهتر شناسایی کرده است

کلمات کلیدی:
آب زيرزميني، مدل تصميمگيري چند معياره، سيستم اطلاعات جغرافيايي، پتانسيل ابي

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/320257/