بررسی تأثیر خانواده بر شکل گیری هویت جنسیتی دختران دانشجوی دانشگاه پیام نور جهرم

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 738

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_YOUTH-3-3_004

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1393

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر پیمایشی پیرامون تأثیرات خانواده بر شکل گیری هویت جنسیتی دختران می باشد که دادههای مورد نیاز از نمونه 384 نفری جمعیت آماریدانشجویان دختر دانشگاه پیام نور جهرم از طریق نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری گردیده است. یافته های این بررسی نشان از همبستگ ی میان متغیرهای تبعیض جنسیتی،تقسیم کار در خانواده، هرم قدرت در خانواده و پایگاه اجتماعی اقتصادی با متغیر هویت جنسیتی (سنتی/ مدرن) دارد. بدین ترتیب که هر چه تبعیض جنسیتیشدیدتر، تقسیم کار جنسیتی در خانواده سنتی تر، هرم قدرت در خانواده سنتی تر و پایگاه اجتماعی اقتصادی پایین تر باشد هویت دختران نیز به صورت سنتیتر شکل گرفته است. ضریب تعیین در این پژوهش 0/78 بوده است. بدین معنا که متغیرهای مستقل 78 درصد از واریانس متغیر هویت جنسیتی (متغیر وابسته) را تبیین کرده اند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حسین قائمی فر

مربی گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور

مجتبی حمایت خواه جهرمی

مربی گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور