تأثیر عامل قیمت بر جذب مشتری در مؤسسه اعتباری توسعه

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 804

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BABEBKBE01_033

تاریخ نمایه سازی: 7 آبان 1393

چکیده مقاله:

رقابتی شدن بازارهای مالی، خصوصا با روی کار آمدن بانک های خصوصی و مؤسسات، توجه به امر به کارگیری تکنیک ها و استراتژی های بازاریابی در امر جذب مشتریان از اهمیت بیشتری برخوردار شدهاست. کاربرد عوامل آمیخته بازاریابی از جمله هزینه های بانکی می توانند باعث افزایش جذب مشتریان بانک ها و مؤسسات گردند. با توجه به اهمیت این موضوع، تأثیر عامل قیمت بر جذب مشتری در مؤسسهاعتباری توسعه در شمال کشور مورد بررسی قرار گرفتند. این پژوهش از لحاظ، هدف کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بود. برای اطمینان از روایی کار از نظرات خبرگان استفاده شد. پایاییپرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید. جامعه آماری شامل مشتریان شعب مؤسسهاعتباری شمال کشور(استان های مازندران، گلستان و گیلان) بود. روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود.آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین جذب مشتری و عامل قیمت همبستگی معناداری وجود دارد.آزمون رگرسیون نیز ضریب همبستگی میان عامل قیمت و جذب مشتری همبستگی نسبتاً قوی را نشان داد. با استفاده از آزمون فریدمن، نرخ بهره بانکی از بالاترین اهمیت در مؤسسه اعتباری توسعه برخوردار بود.

نویسندگان

مهدی قاسمی عبدالملکی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (استراتژیک)، دانشگاه پیام نور ساری

زین العابدین رحمانی

استادیاردانشگاه پیام نور ساری