کلونینگ، بیان و ارزیابی عملکرد ژن PprI داینوکوکوس رادیودورانس در اشریشیا کلی

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,191

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJMM-7-4_004

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1393

چکیده مقاله:

ژن PprI یکی از ژنهای جدید شناختهشده در باکتری داینوکوکوس رادیودورانس میباشد که نقش اساسی در ترمیم DNA و مقاومت این باکتری نسبت به اشعه ماورای بنفش دارد. هدف این مطالعه کلون، بیان و بررسی خصوصیات ژن PprI در اشریشیاکلی میباشد.مواد و روش کار: ژن PprI باکتری داینوکوکوس رادیودورانس در حامل کلونینگ pGEM بهصورت سنتتیک ساختهشده و در وکتور pET21a سابکلون گردید. حامل پلاسمید بیانی pET21a حاوی ژن PprIدر اشریشیاکلی سویه Origami ترانسفورم گردید و بیان پروتئین با استفاده از SDS-PAGE و وسترن- بلات بررسی شد. همچنین میزان مقاومت به اشعه UV-C در باکتری اشریشیا کلی نوترکیب تعیین شد.یافتهها: در این مطالعه وکتور pET21a حاوی ژن PprI به همراه دم انتهایی هیستیدینی ساخته شد و شرایط بهینه برای بیان پروتئین نوترکیب PprI تعیین گردید. همچنین اشریشیا کلی نوترکیب نسبت به سویه فاقد ژن PprI به اشعه UV-C مقاومتر شده بود. نتیجهگیری: نتایج این مطالعه نشان میدهد که پروتئین نوترکیب PprI میتواند گزینه مناسبی بهعنوانپروتئین مقاوم به پرتو باشد. همچنین میتوان پروتئین تولیدشده را خالصسازی کرده و میزان مقاومت به اشعه UV-C را در سیستمهای پروکاریوتی و یوکاریوتی نیز بررسی نمود.

کلیدواژه ها:

مقاومت به اشعه UV-C ، داینوکوکوس رادیودورانس

نویسندگان

امیر میرزایی

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران ایران.

جلیل فلاح مهرآبادی

پژوهشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

نور امیر مظفری

گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران.

طاهر نژاد ستاری

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران ایران.