ارزیابی پاسخ آنتی بادی به پروتئینهای غشاء خارجی بروسلا آبورتوس s99 به روش ELISA

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 773

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJMM-2-3_004

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1393

چکیده مقاله:

زمینه و اهداف: به پروتئینهای غشاء خارجی OMPs بروسلا به عنوان ساختارها ی ایمون و ژنیک برای طراحی و تولید واکسن زیرواحد بروسلوز انسانی توجه شده است . OMP های بروسلا آبورتوس همراه با سایر اجزاء باکتریایی در خرگوش، سنتز سطوح بالای مولکولهای IgG وی ژه علیه بروسلا را تحریک می کنند. هدف مطالعه ارزیابی پاسخ آنتی بادی به پروتئینهای غشاء خارجی بروسلا آبورتوس S 99 به روش الیزا بود. : روش بررسی OMP ها از گونه صاف بروسلا آبورتوس S 99 با استخراج منظم سلولهای سونیکه شده بهوسیله اولتراسانتریفوژ و پیش هضم با لیزوزیم تخلیص شدند و با کروماتوگرافی تبادل یونی و ژل فیلتراسیون به طور خالص جداسازی شدند. میزان کل پروتئین تخلیص شده توسط دستگاه نانودراپ اسپکتروفتومتر ND‐ 1000 به طور صحیح و دقیق اندازه گیر ی شد. با استفاده از روش سدیم دودسیل سولفات پلی آکریل آمید ژل الکتروفورز SDS – PAGE پروفایلی از پروتئینها ، ی غشاء خارجی به دست آمد، که طبق آن پروتئینها براساس وزن مولکولی از یکدیگر تفکیک شدند. با این روش دسته دوم از پروتئینها که جزو پورینها Porins هستند و در گونه بروسلا آبورتوس بیشترین گروه OMP ها را تشکیل میدهند، تخلیص شدند. سپس سه دسته خرگوش سه تایی طبق یک برنامه ایمونیزاسیون به طور آزمایشگاهی با سه ترکیب مختلف شامل پروتئینهای غشاء خارجی به تنهایی و همراه با لیپو پلی ساکارید LPS و ادجوانت کامل فروند CFA ایمونیزه شدند. طبق برنامه زمانبند ی شده پس از خون گیری از حیوان، عیار پاسخ آنتی بادی اختصاصی مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها : نتایج نشان دادند ترکیبی از LPS+Porins و CFA+Porins به عنوان ایمونوژنیک ترین ترکیبات هستند و عیار بالاتری از آنتی بادی را در مدل حیوانی القاء میکنند. افزایش عیارآنتی بادی در دو گروه فوق در مقایسه با گروه ایمونیزه شده با پورین، معنی دار بود . P< 0,05 نتیجه گیری: مجموعه پورینهاو LPS بروسلا میتواند ایمنی حفاظتی و طولانی مدتی را علیه بروسلا ایجاد کند. این مجموعه احتمالا میتواند برای واکسن زیر واحد جهت پیشگیری از بروسلوز انسانی مورد استفاده قرار گیرد

نویسندگان

سحر کرمی

گروه میکرب شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

سید داور سیادت

بخش واکسن های های باکتریایی و تهیه آنتی ژن مجتمع تولیدی_تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران

بهمن تبرائی

بخش واکسن های های باکتریایی و تهیه آنتی ژن مجتمع تولیدی_تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران

داریوش نوروزیان

بخش واکسن های های باکتریایی و تهیه آنتی ژن مجتمع تولیدی_تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران