اثر کود آلی و تقسیط اوره بر عملکرد و اجزا آن در برنج

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 497

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NABATAT10_617

تاریخ نمایه سازی: 25 مهر 1393

چکیده مقاله:

در سال های اخیرکشت برنج بدون توجه به آثار کاشت آن در استان اصفهان گسترش یافته است . تحقیق حاضر برای بررسی اثر مصرف کود آلی و تقسیط اوره به منظور کاهش زیانهای ناشی از شله زنی و غرقابی بر خاک و تاثیر آن بر عملکرد برنج انجام گرفت . آزمایش به صورت بلوک ها ی کامل تصادفی با 3 تکرار در سه سال متوالی اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل شاهد (بدون کود)، کود گاوی به میزان 16 و 32 تن در هکتار، کود اوره به میزان 261 کیلوگرم اوره در هکتار با سه روش تقسیط بودند. بر اساس نتایج تجزیه واریانس در سال اول تفاوت معنی داری بین تیمارهای کودی برای عملکرد دانه مشاهده گردید . مقایسه میانگین صفات نشان داد که بیشترین عملکرد شلتوک متعلق به تیما ر کودی 261 کیلوگرم اوره در هکتار به صورت سرک در سه نوبت و کمترین عملکرد شلتوک ازآن تیمار شاهد بود. مقایسه میانگین صفات در سال دوم نشان داد که مصرف کود آلی باعث افزایش ارتفاع بوته ، وزن خشک گیاه و عملکرد شلتوک گردیده است . برای تمامی صفات بیشترین مقدار از تیمار کودی مصرف 32 تن کود گاوی در هکتار و کمترین آن از تیمار شاهد به دست آم د. در سال سوم وزن خشک گیاه در کپه ، تعداد ساقه ، ارتفاع بوته و عملکرد شلتوک به صورت معنی داری در تیمارهای اعمال شده متفاوت بود. بیشترین مقدار متعلق به تیمار مصرف 32 تن در هکتار کود گاوی و پس از آن تیمار مصرف 16 تن کود گاوی در هکتار بود و کمترین مقدار از تیمار شاهد به دست آمد . در مجموع نتایج نشان می دهد که استفاده از کود های آلی نسبت به کودهای شیمیایی برتری معنی داری در پایداری عملکرد و بهبود ساختار خاک دارند.

کلیدواژه ها:

برنج ، اوره ، کودآلی و عملکرد دانه

نویسندگان

فاطمه امینی

دانشجوی دکترا اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی اصفهان

آقافخر میرلوحی

عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

رضا محمدی

کارشناس ارشد پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور

سید جلیل رضوی

عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان