عوامل مؤثر بر تولید صنایع با فناوری برتر در اقتصاد دانش محور (رهیافت Panel Data به روش GLS)

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 676

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TD-9-33_001

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1393

چکیده مقاله:

صنایع و خدمات با فناوری برتر به عنوان بخش محوری اقتصادهای دانش محور محسوب شده و یکی از اصلی ترین شاخص های سنجش درجه دانش محور شدن یک اقتصاد می باشند. در این تحقیق سعی شده تا مبانی و شاخص های صنایع با فناوری برتر معرفی شده و تأثیر متغیرهای پایه ای اقتصاد دانش محور یعنی فناوری اطلاعات و ارتباطات، هزینه های تحقیق و توسعه و آموزش بر تولیدصنایع با فناوری برتر بررسی و تحلیل شود. جهت آزمون تأثیر متغیرهای پایه ای اقتصاد دانش محور بر توسعه صنایع با فناوری برتر باتوجه به چارچوب لای ههای اقتصاد دانش محور یک مدل کاب داگلاس طراحی شده است. این مدل برای 48 کشور جهان طی سال های 2007-2000 با استفاده از رهیافت Panel Data به روش GLS برآورد شده است. نتایج بخش تجزیه و تحلیل مقاله بیانگر اثرات مثبت و معنادار فناوری اطلاعات و ارتباطات، هزینه های تحقیق و توسعه بر صنایع با فناوری برتر و تأثیر مثبت ولی در سطح اطمینانکمتر آموزش بر صنایع با فناوری برتر است. همچنین از آنجا که مدل مورد بررسی به صورت لگاریتمی است، ضرایب هر یک از متغیرهابیانگر کشش تولید صنایع با فناوری بالا به متغیرهای مستقل است که نتایج برآورد شده برای کشش ها نشان می دهد افزایش یکدرصد هزینه های تحقیق و توسعه، هزینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات و آموزش به ترتیب موجب 48 / 0، 68 /0 و 29 / 0 درصدافزایش در تولید صنایع با فناوری برتر می شود.

کلیدواژه ها:

صنایع با فناوری برتر ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ، تحقیق و توسعه ، آموزش ، اقتصاد دانش محور

نویسندگان

روح اله شهنازی

استادیار بخش اقتصاد - دانشگاه شیراز