شناسایی عوامل موثر در رشد سریع شرکت ها: مطالعه موردی شرکت بهستان دارو

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 774

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TD-8-29_003

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1393

چکیده مقاله:

این مقاله با هدف شناسایی عوامل موثر بر رشد شرکت بهستان دارو (به عنوان یک شرکت با رشد سریع در صنعت دارو)، چهار ویژگی (ویژگی های رهبران، تشخیص و شناسایی فرصت، نوآوری، سرمایه انسانی) را به عنوان عوامل اصلی رشد سریع این شرکت (در قالب چارچوب مفهومی تحقیق) مورد بررسی قرار می دهد. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته با ضریب پایایی 88% و نیز انجام مصاحبه هدفمند با هفت نفر از مدیران شرکت اخذ گردید. تحلیل داده های کردآوری شده با استفاده از آزمون همبستگی، آزمون میانگین و آزمون تحلیل واریانس فریدمن انجام شد. نتایج تحلیل های اماری فوق بیانگر آن است که عوامل مفروض در چارچوب مفهومی تحقیق از رابطه معناداری با رشد سریع شرکت برخوردارند. همچنین اولویت عوامل موثر بر این رشد از دیدگاه مدیران، عبارتند از : ویژگی رهبران، سرمایه انسانی، شناسایی و تشخیص فرصت، نوآوری و نیز از نظر کارشناسان به شرح زیر می باشند: ویزگی رهبران، شناسایی و تشخیص فرصت، سرمایه انسانیف نوآوری. بنابراین هر یک از این عوامل دارای زیر شاخه هایی نیز می باشند که می توان مهمترین آنها را از دیدگاه مدیران و کارشناسان این چنین برشمرد: تولید و ارائه محصول جدید، میدان دادن به فعالیت کارآفرینان خلاق، متناسب بودن شرح شغل افراد با ویژگی های شخصیتی، ارزیابی دوره ای مدیران و کارکنان، شرایط و موقعیت های محیطی مناسب، توانایی مدیران در ادراک فرصت های کارآفرینانه، شناسایی ظرفیت های بالقوه، تجربه کاری در سازمان، تجربه کارآفرینانه. در این تحقیق علاوه بر شاخص هایی که در چارچوب مفهومی تحقیق آورده شده است، شاخص های دیگری از مصاحبه مدیران و همچنین نظر کارشناسان مطرح گردید که عبارتند از : ارتباطات، سن شرکت، توانمندسازی و ظرفیت های مالی، فرهنگ سازمانی که تاثیر گذار بر رشد سریع بوده است.

نویسندگان

حجت اله مرادی پور

مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی و رئیس گروه طرح ریزی و برنامه ریزی فناوری مرکز سیاست گذاری و برنامه ریزی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

حمید حسین لو

مدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران (دانشکده بهداشت) و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند