بررسی وضعیت مدیریت دانش در شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 871

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TD-7-28_004

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1393

چکیده مقاله:

در اقتصاد معاصر، دانش، پایه و اساس رقابت سازمانی است. از این رو شرکت های مختلف به ویژه شرکت های کوچک و متوسط برای حفظ و بقا و موفقیت خود باید وضعیت روشنی از جریان دانش در سازمان خود داشته باشند تا بتوانند آن را به درستی مدیریت کنند. هدف از انجام این پژوهش ترسیم وضعیت روشنی از چگونگی به کار گیری راهبردهای مدیریت دانش شرکت های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است. بدین منظور 98 شرکت به روش نمونه گیری ساده انتخاب شد و پرسشنامه 47 سوالی شامل 4 راهبرد کاربرد دانش، انتقال دانش، دانش سازمانی و تولید و توسعه، در بین مدیران آنها توزیع گردید. این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) استفاده گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که راهبرد غالب مدیریت دانش شرکت های شهرک در زمینه کاربرد دانش، راهبرد انسان محور، در زمینه انتقال دانش، راهبرد اجتماعی در تولید و توسعه دانش، راهبرد کاربردی و در زمینه دانش سازمانی، راهبرد نوآوران می باشد. این نتایج نشان می دهد که در شرکت های مورد مطالعه تاکید بیشتری بر دانش پنهان نسبت به دانش آشکار وجود دارد و دانش بیشتر ماهست شخصی دارد که پیشنهاد می شود برای تعدیل وضعیت موجود بخشی از دانش تجربی افراد مستند و مکتوب گردد تا بتواند به راحتی در اختیار دیگران قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سید محمد میرکمالی

استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

زینب ایزدیان

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

هادی مصدق

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران