CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و خلاقیت سازمانی

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و خلاقیت سازمانی
شناسه (COI) مقاله: JR_BPJ-3-3_002
منتشر شده در شماره 3 دوره 3 فصل زمستان در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

مصطفی امامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، باشگاه پژوهشگران جوان، کرمانشاه
الهام جمالی - دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری
محمدجواد اصفهانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، باشگاه پژوهشگران جوان، نراق

خلاصه مقاله:
زمینه: بسیاری از مقالات در زمینه خلاقیت و نوآوری با این عبارت کلی و عمومی آغاز میشوند که شرکتها باید نوآور باشند وگرنه از بین خواهند رفت. هدف: تحقیق حاضر، به بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و خلاقیت سازمانی در شرکت ملیپالایش و پخش فرآورد ههای نفتی ایران در شهر کرمانشاه م یپردازد . روش: این پژوهش بر اساس نحوه گردآوری داد هها از نوع توصیفی و از شاخه پیمایشی است وابزار جمع آوری اطلاعات پرس شنامه م یباشد. به منظور سنجش اعتماد سازمانی، پرس شنامه الونن و دیگران ( 2008 ) ، و برای سنجش خلاقیت سازمانی، پرسشنامه رندسیپ ( 1979 ) استفاده گردیده است پایایی پرسشنامه اعتماد سازمانی0/81 و پایایی پرسشنامه خلاقیت سازمانی 0/78 بدست امد و چون آلفای کرونباخ هر دو پرس شنامه بیش از 0/70 م یباشد، بنابراین هر دو پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار هستند. حجم جامعه آماری مورد نظر 300 نفر از کارکنان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورد ههای نفتی ایران کرمانشاه م یباشد. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبق های، از بین آنها تعدادی به عنواننمونه آماری انتخاب شدند و در نهایت، 148 پرس شنامه جمعآوری گردید.یافتهها: جهت تعیین نرمال بودن داد ههای بهدست آمده، از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شد و نتایج آزمون، نرمال بودن داد هها را تأیید کرد. فرضیات تحقیق با انجام آزمون همبستگی پیرسون به بوته آزمون قرار داده شدند. نتایج، حاکی از همبستگی مثبت و معنادار بین اعتماد و خلاقیتم یباشد؛ یعنی هر چه اعتماد کارکنان به سازمانشان افزایش یابد، خلاقیت بیشتری از خود بروز میدهند. نتیجه حاصل از رگرسیون خطی چندگانه نیز نشان داد که تنها دو متغیر مستقل اعتماد نهادی و اعتماد عمودی با متغیر وابسته خلاقیت رابطه دارند. اعتماد نهادی با ضریب تعیین 0/79 بیشترین سهم را در تبیین واریانس متغیر وابسته خلاقیت ایفا م یکند. نتیجهگیری: اعتماد، یک عنصر سازمانی مهم برای موفقیت سازمان است. نتایج نشان م یدهد که سطوح پایین اعتماد، سبب کاهش بهر هوری و فقدان نوآوری و خلاقیت میشود. از سوی دیگر، سطوح بالای اعتماد، سبب افزایش روحیه کارکنان، افزایش خلاقیت و نوآوری سازمانی و کمک به مدیریت تغییر مؤثر میگردد.

کلمات کلیدی:
اعتماد سازماني، خلاقيت، اعتماد جانبي، اعتماد عمودي، اعتماد نهادي

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/280745/