CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی اثر روش های مختلف آبیاری و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر بیماریهای مهم چغندرقند در استان همدان

عنوان مقاله: بررسی اثر روش های مختلف آبیاری و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر بیماریهای مهم چغندرقند در استان همدان
شناسه (COI) مقاله: SAUCM01_079
منتشر شده در اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

امیر ارجمندیان - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

خلاصه مقاله:
این آزمایش به صورت کرت های یکبار خرد شده (اسپلیت پلات) در سه تکرار با 12 تیمار طی سال های 84 و 85 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اکباتان (همدان) به اجرا در آمد. جهت کشت از رقم منوژرم رسول استفاده گردید. سیستم های آبیاری شامل نشتی (هیدروفلوم)، بارانی (کلاسیک) و قطره ای( تیپ) در کرت های اصلی و مقادیر کود نیتروژن در چهار سطح صفر، 120، 180 و 240 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار در کرت های فرعی قرار گرفت. در ای تحقیق اثر سیستم های آبیاری و میزان نیتروژن بر زمان بروز و شدت بیماری سفیدک سطحی چغندرقند ( Erysiphe betae) و نیز اثر هر یک از تیمارهای آزمایش بر بیماری های پوسیدگی ریشه و طوقه در مراحل گیاهچه ای و بلوغ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد عملکرد در سیستم آبیاری کلاسیک 76/51 تن در هکتار و در تیپ 64/56 تن و عملکرد آبیاری نشتی 65/65 تن در هکتار بود. از نظر میزان آب آبیاری مصرف شده در سیستم تیپ کمترین میزان آب یعنی 8256 مترمعکب در مقایسه با نشتی و کلاسیک به ترتیب با 14503 و 12158 متر معکب حاصل شد. با توجه به میزان آب مصرف شده، ملاحظه می گردد بالاترین عملکرد و شکر قابل استحصال در سیستم آبیاری تیپ در سطح 180 کیلوگرم کود نیتروژن بدست آمده است اما این صفات برای سیستم های آبیاری نشتی و کلاسیک در سطح 240 کیلوگرم کود نیتروژن حاصل شده است. با افزایش سطح کود نیتروژن عملکرد، عملکرد شکر سفید، وزن اندام هوایی و ماده خشک اندم هوایی افزایش یافت. کمترین میزان مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه در آبیاری تیپ به ترتیب با 1/91 و 3/87 درصد بدست آمد اما شد بیماری سفیدک سطحی در آبیاری کلاسیک با 40/08 درصد از دو روش دیگر کمتر بود. در رابطه با سطوح کود نیتروژن مشاهده شد کمترین درصد بیماری های ارزیابی شده در سطح نیتروژن صفر وجود دارد.

کلمات کلیدی:
چغندقند، آبیاری، نیتروژن، بیماری، خواص کمی و کیفی، همدان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/278157/