CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه مدیریت زمان با استرس شغلی در میان مدیران زن

عنوان مقاله: بررسی رابطه مدیریت زمان با استرس شغلی در میان مدیران زن
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0624
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

نیره شاه محمدی - مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سیمین رونقی - مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
زهره خازنه - مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضربه بررسی رابطه بین مدیریت زمان با استرس( شغلی) در بین مدیران زن دبیرستانهای (دولتی) دخترانه استان البرز در سال تحصیلی 92 - 91 پرداخته است. روش پژوهش این بررسی توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن مدیران متوسطه -استان البرز به تعداد 73نفر بوده است. که به علت محدود بودن تمامی افرادمورد بررسی قرار گرفتند. داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه مدیریت زمان و استرس شغلی که استاندارد بوده و قبلا توسط ثمری مورد استفاده قرار گرفته، از آنها جمع آوری گردید، که اعتبارابزار مورد نظر 0/90 درصد محاسبه شد. برای تحلیل اطلاعات از آمارتوصیفی(میانه، میانگین و نما،انحراف استاندارد و ...) و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین هر یک از ابعاد مدیریت زمان واسترس شغلی رابطه معنا دار و معکوسی وجود دارد. به عبارت دیگر میزان ارتباط مدیریت زمان با ابعاد استرس شغلی: : حجم زیاد کار،عدم منزلت اجتماعی،روابط سرد بین همکاران، فقدان رشد حرفه ای به ترتیب عبارتند از : 0.61 ، 0.51 ، 0.49 ، 0.58 می باشد. بنابراین تمامی فرض های صفر رد و فرض های تحقیقاتی با 0.99 احتمال تایید می شوند.

کلمات کلیدی:
مدیریت زمان استرس شغلی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/261027/