CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی: اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه)

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی: اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه)
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0567
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

پیمان اکبری - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و عضو هیات علمی گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور جمهوری اسلامی ایران
حمید رضا جلیلیان - دانشجوی دکتری مدیریت دولتی و عضو هیات علمی گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور جمهوری اسلامی ایران
احمد میرانشاهی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه ، ایران

خلاصه مقاله:
امروزه در سازمان ها به منابع انسانی به عنوان مهمترین منبع سازمان نگریسته می شود و مدیران بخوبی دریافته اند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی سازمان می باشد. مهمترین عواملی که نقش بسزایی در منابع انسانی سازمان دارد رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان است . لذا هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی مطالعه موردی : اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه است . بنابر این روش تحقیق پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری 160 نفر از کارکنان اداره مذکور را شامل شده که از بین آنها تعداد 113 نفر براساس نمونه گیری تصادفی و با توجه به جدول مورگان برای نیمه اول سال 1392 انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های رضایت شغلی اسمیت وهمکاران 1985 وپرسشنامه تعهد سازمانی آلن ومایر 1990 استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رضایت شغلی 0/74 و پرسشنامه تعهد سازمانی 0/71 بدست آمده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزارspss استفاده شده است . نتایج نشان دهنده آن بود که بین ابعاد رضایت شغلی و ابعاد تعهد سازمانی کارکنان اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
رضایت شغلی، تعهد سازمانی، اداره کل بهزیستی کرمانشاه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260974/