CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی در بین کارکنانسازمانهای دولتی شهر کرمان

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی در بین کارکنانسازمانهای دولتی شهر کرمان
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0536
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

رضوان اسدی - فوق لیسانس علوم تربیتی(مدیریت آموزشی)، دانشگاه باهنر کرمان
روح ا... اسدی - فوق لیسانس مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

خلاصه مقاله:
تعهد سازمانی هویت فرد را به سازمان پیوند می دهد و رفتارهای شهروند سازمانی ماوراء نیازمندیهای شغلی و خارج از شرح وظایف فرد می باشند که برای سازمان مفید و اثر بخش می باشد. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین ابعاد تعهد سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان سازمان های دولتی شهر کرمان می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. تعداد نمونه 376 نفر از کارکنان سازمانهای دولتی شهر کرمان می باشند. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده و خوشه ای انجام شده است. در این تحقیق مشخص گردید بین میزان ابعاد تعهد سازمانی ( عاطفی، مستمر و هنجاری) و رفتارهای شهروندی سازمانی ( کمک کردن، مردانگی و فضیلیت) رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتیجه گرفته شد تعهد هنجاری بیشترین تاثیر و تعهد مستمر کمترین تاثیر را بر روی رفتار های شهروند دارند.

کلمات کلیدی:
تعهد سازمانی، رفتارهای شهروندی سازمای، سازمانهای دولتی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260944/