CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه ی بین فرهنگ سازمانی با تسهیم دانش دردستگاه های اجرایی شهر رفسنجان

عنوان مقاله: بررسی رابطه ی بین فرهنگ سازمانی با تسهیم دانش دردستگاه های اجرایی شهر رفسنجان
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0530
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

حمید تابلی - عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه پیام نور واحد کرمان
امین فرح بخش - دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
زهرا سهی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

خلاصه مقاله:
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با تسهیم دانش کارکنان دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان بوده است.روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است.جامعه آماری این پژوهش کارکنان دستگاهای اجرایی شهر رفسنجان در سال 92 بوده است، که با توجه به حجم جامعه کارکنان( 3037نفر )و با استفاده از فرمول ککران تعداد 410 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی ، و پرسشنامه تسهیم دانش استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل دادهاز نرم افزار spss استفاده شد.یافته های مهم پژوهش حاکی از آن بود که بین فرهنگ سازمانی با تسهیم دانش کارکنان در دستگاههای اجرایی شهر رفسنجان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد .

کلمات کلیدی:
فرهنگ سازمانی ،دانش ،تسهیم دانش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260938/