CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

سنجش عملکرد نهادهای دولتی مرتبط با زلزله و بحران مستقر در ورزقان در ارائه خدمات بهآسیب دیدگان زلزله ورزقان

عنوان مقاله: سنجش عملکرد نهادهای دولتی مرتبط با زلزله و بحران مستقر در ورزقان در ارائه خدمات بهآسیب دیدگان زلزله ورزقان
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0515
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

بهرام سرمست - استادیار، عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
احمد علی مقتدرزاده - استادیار، عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
اکبر علیزاده - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (تحول) دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
مرتضی اکبری و نه آبا - مدیر پژوهشسرای دانش آموزی خیام اهر

خلاصه مقاله:
هدف کلی تحقیق حاضر سنجش عملکرد نهادهای دولتی مرتبط با زلزله و بحران مستقر در ورزقان در ارائه خدمات به آسیبدیدگان زلزله ورزقان با توجه به معیارهای اثربخشی،کارایی، کیفیت، منابع انسانی، رهبری، رضایتمندی مردم، سرعت عمل، عملیات بازسازی، عملیات بازتوانی، عملیات مقابلهای، مسئولیت عمومی و شهروندی، نظارت بر امورات، توزیع کالاها و نحوه آنها، رعایت امانتداری مورد ارزیابی قرار میگیرد. فرضیه های تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و 13 فرضیه فرعی می باشد. روش تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی و میدانی است. جامعه مورد پژوهش شامل کلیه دهیاران و شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آسیبدیدهشهرستان ورزقان که بر اساس آمار اخذ شده از فرمانداری شهرستان ورزقان برابر با 224 نفر میباشد که از بین آنها با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده 140نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در تحقیق حاضر پرسشنامه محقق ساخته میباشد که قبلاً روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفتهاست برای تجزیه و تحلیل، طبقه بندی و تلخیص دادههای توصیفی بر اساس نرم افزار کامپیوتری spss از آمار توصیفی و جهت تحلیل دادههای جمع آوری شده به منظور آزمونفرضیه های تحقیق از آزمون میانگین یک جامعه(آزمون t ) و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. با توجه به تحلیل دادهها همه فرضیه ها به جزء فرضیه رعایت امانتداری مورد تائید قرار گرفته و مشخص شد که عملکرد نهادهای دولتی در ارائه خدمات به آسیبدیدگان زلزله ورزقان بالاتر از حد متوسط بوده است.

کلمات کلیدی:
ارزیابی عملکرد، بحران، عملیات مقابلهای، عملیات بازسازی، عملیات بازتوانی، خدمت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260924/