CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه بین استراتژی های رقابتی و عملکرد سازمانی در شرکت های مواد غذاییاستان خراسان رضوی

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین استراتژی های رقابتی و عملکرد سازمانی در شرکت های مواد غذاییاستان خراسان رضوی
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0512
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا ارشادی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
محمد لشکری - استاد یار دانشگاه پیام نور مشهد
ابوالفضل سامی - مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

خلاصه مقاله:
درک صحیح از استراتژی رقابتی و عملکرد سازمانی میتواند شناختی دقیق جهت تصمیم گیری مدیران ایجاد کند. تحقیق حاضر با هدف یافتن مناسبترین استراتژی که باعث عملکرد بهتری برای این شرکتها گردد، صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شرکتهای مواد غذایی استان خراسان رضوی میباشد که از طریق روش نمونه گیری کوکران 69 شرکت تعیین شد و پرسشنامه بین مدیران ارشد شرکتها توزیع شد. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از طریق همبستگی پیرسون و سپس از طریق ابزار تحلیل کلاستر، گروههای استراتژیک موجود در شرکتهای مواد غذایی شناسایی شد. سپس گروهها از طریق آزمون تی تست دو نمونه مستقل مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشانداد که ارتباط مثبت و معناداری بین استراتژیهای عمومی پورتر (تمایز، رهبری هزینه و تمرکز) و عملکرد سازمانی وجود دارد. متمایزگران و رهبران هزینه، عملکرد بهتری نسبت به ترکیب کنندگان استراتژی دارند.

کلمات کلیدی:
استراتژی رقابتی، استراتژی تمایز، استراتژی رهبری هزینه، عملکرد سازمانی، گروههای استراتژیک

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260922/