CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی دروندادها و بروندادهای گروه برنامه ریزی آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول براساس الگوی سیپ

عنوان مقاله: ارزیابی دروندادها و بروندادهای گروه برنامه ریزی آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول براساس الگوی سیپ
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0399
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

سارا حاجی مومن - کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزش
فرانک امیدیان - عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دکتری مدیریت آموزشی

خلاصه مقاله:
پژوهش حاضر با هدف اصلی اجرای فرایند ارزیابی دروندادها و بروندادهای گروه برنامه ریزی آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول انجام شد. در فرایند اجرای طرح ابتدا عوامل چهارگانه زمینه، درونداد، فرایند و برونداد مبنای کار قرار گرفتند ، سپس برای عامل درونداد بیست ملاک و عامل برونداد پنج ملاک )جمعا 52 ملاک( تدوین شد و برای هر ملاک نیز نشانگر و استاندارد تعریف گردید تا بتوان بر اساس داده ها دربارهوضعیت و میزان مطلوبیت هر یک از ملاک ها و عوامل قضاوت نمود. روش تحقیق مطالعه حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از لحاظ گردآوریداده ها از نوع تحقیقات توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل ، مدیران گروه( 1 نفر)، اعضای هیات علمی (9 نفر) ، دانشجویان (96 نفر) و دانشآموختگان( 79 ) گروه برنامه ریزی آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول در سالهای 90 - 89 می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ، چک لیست و مصاحبه بود. از روش های آماری توصیفی برای تفسیر نتایج استفاده شد. نتایج حاصل از مجموع امتیازهای به دست آمده از 6 عامل و 25 ملاک و 90 نشانگر مورد بررسی در این پژوهش نشان می دهد که عوامل دروندادی شامل ؛ اهداف و جایگاه سازمانی، مدیریت و تشکیلات «با امتیاز 1/71»، هیات علمی « با امتیاز2» ، دانشجویان « با امتیاز 1/66» ، برنامه درسی « با امتیاز2» امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی « با امتیاز2» همه در سطح نسبتامطلوبی مورد ارزیابی قرار گرفتند در وضعیت نسبتامطلوبی ارزیابی شد. ، و عوامل بروندادی شامل دانش آموختگان در سطح نسبتامطلوب و در کل عوامل بروندادی « با امیتاز 2 » وضعیت نیمه مطلوبی را به خود اختصاص داد.

کلمات کلیدی:
دروندادها ، بروندادها ، گروه برنامه ریزی آموزشی ، الگوی ارزیابی سیپ

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260811/