CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی و ارزیابی تاثیر اعتبار برند بر تمایل به تغییر برند و تبلیغات شفاهی مشتریان ( مطالعه موردی: صنعت بیمه)

عنوان مقاله: بررسی و ارزیابی تاثیر اعتبار برند بر تمایل به تغییر برند و تبلیغات شفاهی مشتریان ( مطالعه موردی: صنعت بیمه)
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0226
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیاوش رومانی - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
نیلوفر ایمان خان - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد

خلاصه مقاله:
در دنیای رقابتی امروزه، نام تجاری به منزله یک دارایی استراتژیک و بلند مدت برای شرکت ها می باشد که می تواند در مسائل مربوط به ارتباط با مشتری، همانند تمایل به تغییر برند و تبلیغات شفاهی، مفید واقع شود. در پژوهش حاضر سعی شده است تا به بررسی و ارزیابی تاثیر اعتبار برند بر روی تمایل به تغییر برند و تبلیغات شفاهی مشتریان صنعت بیمه پرداخته شود و اینکه اعتبار برند از چه راهی می تواند بر این دو تاثیر گذار باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مشتریان بیمه بدنه خودرو شرکت های بیمه ای ایران، آسیا، البرز، دانا و پارسیان می باشد که از شهریور ماه تا بهمن ماه سال 91 به این شرکت ها مراجعه کرده اند که تعداد آن بیش از صد هزار نفر بر آورد شده است . حجم نمونه مورد نظر طبق فرمول، 384 نفر می باشد. روش نمونه گیری مورد استفاده در این پژوهش، روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. برای ارزیابی روایی پرسشنامه از روش روایی قضاوتی و همچنین از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است که نتایج حاکی از تایید روایی ابزار تحقیق می باشد. جهت انجام پایایی در این تحقیق، از روش سازگاری درونی استفاده شده که میزان آلفای کرونباخ برای پرسشنامه کلی و برای هر کدام از متغیرها به صورت جداگانه بالاتر از 0/7 گزارش شد که حاکی از تایید پایانی پرسشنامه تحقیق می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS statistics17 و LISREL 8.54 استفاده شد. در نهایت مشخص شد که اعتبار برند از طریق تعهد مستمر منجر به کاهش تمایل به تغییر برند می شود و همچنین اعتبار برند از طریق رضایت و وفاداری منجر به افزایش تبلیغات شفاهی در بین مشتریان شرکت های بیمه ای ذکر شده می شود.

کلمات کلیدی:
اعتبار برند- تمایل به تغییر برند- تبلیغات شفاهی - وفاداری- رضایت - تعهد مستمر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260647/