CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی و اولویتبندی اقدامات انجام گرفته (قبل، حین و پس از) بحران در زلزله سال 1931 شهر اهر توسط مدیریت بحران

عنوان مقاله: بررسی و اولویتبندی اقدامات انجام گرفته (قبل، حین و پس از) بحران در زلزله سال 1931 شهر اهر توسط مدیریت بحران
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0127
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

مرتضی اکبری - مدیر پژوهشسرای دانش آموزی خیام اهر
امین بلوری - مربی،گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران
کریم ابری خلجان - دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تبریز
شهین نوری فرد - کارمند ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی

خلاصه مقاله:
مسأله مورد مطالعه در این تحقیق بررسی مدیریت بحران در زلزله شهرستان اهر میباشد که در نهایت به بررسی تفاوت بین اقدامات انجام یافته در مدیریت بحران (اقدامات قبل، حین و پس از بحران) در زلزله 21 مرداد سال 1391 شهرستان اهر می پردازیم و آنها را از نظر کارشناسان و اعضای ستاد مدیریت بحران شهر اهر اولویت بندی میکنیم. ابتدا پژوهشگر ادبیات مرتبط با موضوع پژوهش را از منابع مختلف کشور را مورد مطالعه دقیق قرار داده تا روش تحقیق مناسب انتخاب شود که نهایتاً با توجه به ویژ گی های متغیرهای پژوهش و مطالعات انجام شده، روش تحقیق توصیفی، پیمایشی انتخاب و مورد اجرا گذارده شد. در این تحقیق لیست اقدامات بحران زلزله اهر با مصاحبه مسئولان، کارشناسان در قالب پرسشنامه محقق ساخته با طیف بندی لیکرت 5 قسمتی که از روایی و پایایی بسیار بالایی برخوردار بود، به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات استفاده شد. در ضمن برای تعیین روایی از نظر اساتید و متخصصان مدیریت بحران و برای تعیین پایایی پرسشنامه 30 عدد از پرسشنامه ها در نمونه پخش گردید و ضریب آلفای کرونباخ برای سوالات آن محاسبه شد در نهایت پرسشنامه اصلی با درجه اعتبار 0/93 مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق کلیه اعضا و پرسنل ستاد مدیریت بحران که جمعاً 135 نفر هستند که به دلیل محدود و قابل دسترس بودن، نمونه گیری انجام نگردید و پرسشنامه بین کل جامعه آماری توزیع و اطلاعات پرسشنامه ها جمع آوری گردید واطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و فنون آمار توصیفی (امتیازبندی، میانگین، فراوانی و نمودار هیستو گرام) و آمار استنباطی (آزمون آماری آنالیز تک راههبرای وجود تفاوت معنادار بین اقدامات آزمون تعقیبی توکی برای تعیین اولویتبندی اقدامات) مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه گیری شد که از میان اقدامات زیر -مجموعه قبل، حین و پس از بحران به ترتیب مشخص کردن شرح خدمات هر ار گان و فعال کردن شرکتهای بیمه قبل از بحران، فعالیت امیداد و نجات حین بحران، اتصالمجدد آب، برق، گاز، تلفن و تمامی شریان های حیاتی پس از بحران زلزله اهر از نظر کارشناسان بهتر انجام گرفته است و در کل از دید کارشناسان اقدامات حین بحران بهترانجام گرفته است در اولویت بعدی اقدامات پس از بحران در رتبه ی دوم و اقدامات قبل از بحران در رتبه ی سوم قرار دارد.

کلمات کلیدی:
مدیریت بحران، اقدامات قبل، حین و پس از زلزله،شهر اهر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260551/