CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی همراستایی استراتژیهای فناوری اطلاعات و استراتژیهای سازمان در اداره کل صنایع استان قزوین

عنوان مقاله: بررسی همراستایی استراتژیهای فناوری اطلاعات و استراتژیهای سازمان در اداره کل صنایع استان قزوین
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0105
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

الهام خواجه وند - کارشناس ارشد مدیریت دولتی و مدرس دانشگاه

خلاصه مقاله:
امروزه برنامه ریزی استراتژیک فناو ری اطلاعات یکی از عوامل اساسی یکپارچگی سازمان و فناوری اطلاعات و حصول مزیت رقابتیمی باشد. با وجود اهمیت این موضوع، باز هم شاهد گزارش شکست های متعدد سازمانها در این حوزه هستیم. یکی از دلایل نرخ بالایشکست برنامه ریزی استراتژیک در سازما ن ها، توجه بیش از حد به یک عامل و عدم توجه کامل به سایرعوامل سازمانی می باشد.دراین راستا بررسی همراستایی استراتژیک باید به عنوان نقطه اولیه و شروع فعالیت طرح های جامع فناوری اطلاعات مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق به بررسی وجود همراستایی بین استراتژیهای فناوری اطلاعات و استراتژیهای سازمان اقدام گردیده تا با توجه به نتایج به دست آمده ازاین بررسی بتوان از بکارگیری فناوری اطلاعات به شیوه ای شایسته و به هنگام و در توازن با استراتژیهای سازماناطمینان حاصل نمود. در این راستا مدل لوفتمن به عنوان مدل مبنا جهت سنجش وجود همراستایی انتخاب گردید.جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران، کارشناسان و افراد متخصص در زمینه فناوری اطلاعات و سازمان در اداره کل صنایع قزوین می باشد که بر اساس آمار موجود در اداره کل صنایع استان قزوین 105 نفر می باشند . روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی است.روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه است. جهت تحلیلاطلاعات در بخش توصیفی از درصد گزینه ها استفاده شده است و در بخش استنباطی از آزمون تک نمونه ای کلموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن یا نبودن داده ها و آزمون t تک نمونه ای برای بررسی فرضیات استفاده شده است.نتیجه حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین استراتژیهای فناوری اطلاعات و استراتژیهای سازمان در اداره کل صنایع استان قزوین همراستایی وجود دارد.

کلمات کلیدی:
فناوری اطلاعات ،استراتژی ،مدیریت استراتژیک ،استراتژیهای سازمان ،استراتژیهای فناوری اطلاعات،همراستایی فناوری اطلاعاتوکسب وکار

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260529/