CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی رابطه عدالت سازمانی و خلاقیت کارکنان (مطالعه موردی شهرداری میاندوآب)

عنوان مقاله: بررسی رابطه عدالت سازمانی و خلاقیت کارکنان (مطالعه موردی شهرداری میاندوآب)
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0098
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی مقدم - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، گروه مدیریت، بناب،ایران
فرهاد محبوب خواه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب، گروه مدیریت، میاندوآب، ایران

خلاصه مقاله:
از آنجایی که مهمترین عامل تعیین کننده برای بقاء و پیشرفت هر سازمان کارکنان آن سازمان هستند و برای دستیابی به بهره وری بالاتر، بستر سازی مناسب جهت پرورش کامل خلاقیت ها و دریافت های فکری آنان در سایه استفاده هر چه موثرتر از توانمندیهای کارکنان استفاده از آموزه های دینی از جمله عدالت ورزی تأثیر گذار میباشد، این پژوهش درپی بررسی رابطه عدالت سازمانی و خلاقیت کارکنان در شهرداری شهرستان میاندوآب می باشد و هدف عمده پژوهش حاضر سنجش وضعیت عدالت سازمانی و ابعاد آن و بررسی رابطه آنها باخلاقیت کارکنان در شهرداری میاندوآب می باشد. چارچوب نظری تحقیق از نظریه وامله و فرناندس(2006) به عنوان مبنای مطالعاتی عدالت سازمانی و از مدل و نظریه استاین به عنوان مبنای مطالعات خلاقیت استفاده شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نظر ماهیت و روش از نوعی توصیفی - همبستگی است. فرضیه های تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد. جامعه مورد پژوهش کلیه کارکنان شهرداری شهرستان میاندوآب که براساس آمار اخذ شده از واحد کارگزینی شهرداری میاندوآب 100 نفر می باشد و تمام کارکنان مورد سرشماری قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده پرسشنامه میباشد که پرسشنامه عدالت سازمانی استاندارد (نیهوف و مورمن، 1993) و پرسشنامه خلاقیت کارکنان محقق ساخته میباشد که قبلاً روایی و پایانی آن مورد تایید قرار گرفته بود، تجزیه و تحلیل صورت پذیرفته براساس نرم افزار کامپیوتری Spss، شامل آمار توصیفی که در این بخش فراوانی و درصد فراوانی در زمینه سوالات مربوط به هر متغیر بحث شد و جهت ارائه اطلاعات درخصوص متغیرهای تحقیق از جداول و نمودارها استفاده شد و در آمار استنباطی با توجه به اینکه متغیرهای بکار رفته در فرضیه ها از نوع متغیرهای فاصله ای می باشد از ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیه ها و آزمون فریدمن برای رتبه بندی ابعاد عدالت سازمانی در رابطه با خلاقیت استفاده شده است. با توجه به تحلیل داده های فرضیه های مربوط به وضعیت عدالت سازمانی و خلاقیت کارکنان رابطه بین عدالت سازمانی با خلاقیت کارکنان مورد تایید قرار گرفت .

کلمات کلیدی:
عدالت سازمانی،خلاقیت،کارکنان،شهرداری، عدل

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260523/