CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی وضعیت یادگیری سازمانی براساس الگوی INVEST (مطالعه موردی:مدیریت شعب در بانک کشاورزی استان مازندران)

عنوان مقاله: ارزیابی وضعیت یادگیری سازمانی براساس الگوی INVEST (مطالعه موردی:مدیریت شعب در بانک کشاورزی استان مازندران)
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0097
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

هادی یعقوبی - کارشناس ارشدمدیریت دولتی -دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
میثم الیاسی - کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

خلاصه مقاله:
تحقیق حاضر تحت عنوان ارزیابی وضعیت یادگیری سازمانی براساس الگوی INVEST (مطالعه موردی :مدیریت شعب در بانک INVESTکشاورزی استان مازندران) می باشد.سوال اصلی تحقیق این است که وضعیت یادگیری سازمانی در مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مازندران چگونه است ؟همچنین بر اساس مؤلفه های الگوی INVEST سوالات تحقیق شکل گرفت. در این تحقیق جامعه آماری، کلیه مدیران و کارشناسان و کارکنان مدیریت شعب در بانک کشاورزی استان مازندران می باشد. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونه این تحقیق 63 نفر بدست آمده است.روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی بوده ، از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است که از رواییمحتوایی برخوردار بوده و چون ضریب آلفای کرونباخ 0/955 بدست آمد ، نشان داد که از پایایی لازم نیز برخورداراست . پرسشنامه بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده بین افراد نمونه توزیع گردید.پس از جمع آوری داده ها از آزمون دو جمله ای برای پاسخگویی به سوالات تحقیقاستفاده شد و نتایج تحقیق نشان داد که وضعیت شش مولفه فراگیران با انگیزه ، فرهنگ پرورش دهنده ، دورنما برای یادگیری ، یادگیریافزایش یافته ، مدیریت حمایتی و ساختار قابل تغییردر مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مازندران در سطح متوسط به بالا می باشد .در پاسخ به سوال اصلی تحقیق نتیجه شد که وضعیت یادگیری سازمانی در مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مازندران در سطح متوسط به بالا می باشد.براساس آزمون فریدمن اولویت مولفه ها به ترتیب دورنما برای یادگیری ، مدیریت حمایتی ، فرهنگ پرورش دهنده ، فراگیران با انگیزه ، ساختار حمایتی و یادگیری افزایش یافته، است.و در پایان این تحقیق ، پیشنهاداتی جهت بهبود عوامل موثر ارائه شده است.

کلمات کلیدی:
یادگیری سازمانی،الگوی INVEST، بانک کشاورزی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260522/