CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تأثیر آمیخته های محصول و قیمت بر افزایش فروش محصولات تولیدی شرکت بوتان (مطالعه موردی شهر اردبیل)F

عنوان مقاله: تأثیر آمیخته های محصول و قیمت بر افزایش فروش محصولات تولیدی شرکت بوتان (مطالعه موردی شهر اردبیل)F
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0092
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

امین بلوری - مربی،گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران
مرتضی اکبری ونه آباد - مدیر پژوهشسرای دانش آموزی خیام اهر
سعید محمودزاده باغبانی - مربی،گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران
تورج مرادی - دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

خلاصه مقاله:
هدف این مقاله بررسی تأثیر آمیخته های محصول و قیمت بر افزایش فروش محصولات تولیدی شرکت بوتان میباشد. در این راستا ضمن مروری بر مفاهیم آمیخته های محصول و قیمت، یک فرضیه اصلی در باب تأثیر آمیخته های محصول و قیمت بر افزایش فروش محصولات تولیدی شرکت بوتان و دو فرضیه فرعی در باب تأثیر هر یک از آمیخته ها بطور جداگانه بر افزایش فروش محصولات تولیدی شرکت بوتان در شهر اردبیل مطرح شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه مشتریان محصولات شرکت بوتان در شهر اردبیل میباشد.نمونه آماری با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه در جامعه های محدود 160 نفر تعیین گردیده است. که با استفاده از نمونه گیری تصادفیطبقه ای این نفرات انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است که روایی آن به صورت صوری وپایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از آزمونهای کلموگروف- اسمیرنوف، آزمونtو آزمون یک جامعه مستقل استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که آمیخته های محصول و قیمت بر افزایش فروش محصولات تولیدی شرکت بوتان تأثیر دارد. همچنین اولویت تأثیر به ترتیب محصول و قیمت می باشد.

کلمات کلیدی:
آمیخته محصول، قیمت، فروش، محصولات شرکت بوتان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260518/