CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی علل گرایش جوانان به مصرف کالاهای خارجی (مطالعه موردی پوشاک ترکیه در استان آذر بایجان شرقی)

عنوان مقاله: بررسی علل گرایش جوانان به مصرف کالاهای خارجی (مطالعه موردی پوشاک ترکیه در استان آذر بایجان شرقی)
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0090
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

امین بلوری - مربی،گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران
مرتضی اکبری ونه آباد - مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
سعید محمودزاده باغبانی - مربی،گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران
شهین نوری فرد - کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

خلاصه مقاله:
هدف این مقاله شناسایی علل گرایش به برندهای پوشاک کشور ترکیه به عنوان یک کالای خارجی نسبت به پوشاک ایرانی در بین جوانان استانآذربایجان شرقی می باشد. شیوه نمونه گیری تصادفی ساده بود که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر بدست آمد و برای جمع آوریداده های از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید. روایی پرسشنامه پس از بررسی های مکرر و با کمک اساتید و خبرگان تایید گردید و پایایی آن همبا استفاده از آلفای کرونباخ برابر 0/88 که آلفای بالایی است بدست آمد. در این تحقیق از مدل مفهومی هالبورک و هیرشام که دارای سه بعد تفاوت های فردی ( نیاز به منحصر به فرد بودن، نگرش مصرف کننده به پوشاک کشور ترکیه)، متغیرهای ویژه برند ( کیفیت دریافتی از برند، ارزشهیجانی برند) و تمایل به خرید می باشد، استفاده شده است. با بهره گرفتن از آزمون های اسپیرمن و رگرسیون نتیجه گرفتیم که نگرش جوانان به پوشاک کشور ترکیه، نیاز به منحصر به فرد بودن، کیفیت دریافتی او از برند، ارزش هیجانی دریافتی او از برند پوشاک کشور ترکیه بر تمایل جوانان استان به خرید پوشاک ترکیه تاثیر مثبت و مستقیم دارد همین طور نشان دادیم که جوانان دختر تمایل بیشتری نسبت به جوانان پسر به خرید پوشاک ترکیه دارند و همین طور نشان دادیم سطح درآمد تاثیری بر تمایل به خرید پوشاک ترکیه ندارد.

کلمات کلیدی:
ارزش هیجانی، منحصر به فرد بودن، برند، پوشاک، تمایل جوانان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260516/