CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر چند رسانه ای ها بر یادگیری و یادداری درس علوم

عنوان مقاله: تاثیر چند رسانه ای ها بر یادگیری و یادداری درس علوم
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0027
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

اکبر شیرزادی - کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
معصومه عابدی صفا - بیر شیمی و علوم تجربی مدارس استان تهران

خلاصه مقاله:
این پژوهش به بررسی تأثیراستفاده از نرم افزار چند رسانه ای بر میزان یادگیری و یادداری درس علوم راهنمایی پرداخته شده . هدف آن بررسی تاثیر بکارگیری و استفاده از چند رسانه ای محقق ساخته بر میزان یادگیری و یادداری درس علوم و مقایسه آموزش با چند رسانه ای و روش سنتی است. جامعه آماری، دانش آموزان پسر دوم راهنمایی شهرری هستند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده ،تعداد 35 نفر دانشآموز در گروه آزمایش و 35 نفر هم در گروه گواه قرار گرفتند. نوع تحقیق بر اساس اهداف ، کاربردی و روش تحقیق ،شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه می باشد. برای تعیین روایی ابزار گردآوری اطلاعات ،از نظرات متخصصان و استادان استفاده شد و پایایی آزمون با روش آلفاب کرانباخ 83 درصد محاسبه شد. نتایج حاصل ازتحلیل داده ها ،همسان بودن گروه ها را تایید کرد.یک هغته پس از اجراب تدریس و متغییر مستقل، پس آزمون یادگیرب و حدود چهار هفته بعد، پس آزمون یاددارب انجام گرفت. براب تحلیل داده ها از آمارتوصیفی و استنباطی استفاده شد طبق نتایج بین پیش آزمون روش های معمول و چند رسانه ای. بین آزمون یادگیرب و یاددارب به روش چند رسانه ای با روش سنتی تفاوت معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی:
چند رسانه ای، ، یادگیری، یادداری، درس علوم

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260457/