CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مقایسه کارآئی نظام آموزشی مدرسه با توجه به مدیران انتخابی و انتصابی در شهرستانارومیه

عنوان مقاله: مقایسه کارآئی نظام آموزشی مدرسه با توجه به مدیران انتخابی و انتصابی در شهرستانارومیه
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0026
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

مظفر شریف زاده - مربی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

خلاصه مقاله:
این پژوهش به منظور مقایسه کارآئی نظام آموزشی مدرسه با توجه به مدیران انتخابی و انتصابی در شهرستان ارومیه می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی و پیمایشیاست. جامعه اماری این پژوهش، کل معلمان و دبیران زن و مرد مقاطع مختلف تحصیلی نواحی یک و دو آموزش و پروش شهر ارومیه می باشند که با استفاده از جدولمورگان 300 نفر از معلمان 150 نفر مرد و 150 نفر زن به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و پرسشنامه مقایسه کارآئی مدیر را تکمیل نمودند. برای تجزیهتحلیل فرضیه های این پژوهش در بخش توصیفی از جداول و نمودارهای فراوانی، انحراف معیار، کجی، کشیدگی، ودرصد فراوانی و در بخش استنباطی از آزمون منویتنی یو استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در ابعاد مختلف عملکرد مدیران انتخابی و انتصابی تفاوت وجود دارد.این تفاوت بیشتر در انعطاف دررعایت مقررات و اجرای بخشنامه ها،حل مشکلات جاری معلمان و مشکلات تحصیلی دانش آموزان،وجود روابط سالم دوستانه و استفاده از وسایل و منابع کمکآموزشی توسط مدیران بوده است که در مدیریت انتخابی معلمان زن و مرد در هر سه مقطع تحصیلی با درصد های بیشتری اظهارنظر کرده اند.همچنین تفاوتی بینمشارکت در تصمیم گیری های آموزشی در آموزشگاه در مدیریت انتخابی و انتصابی مشاهده نگردید و بین نظرات معلمان زن و مرد در مدیریت انتخابی و انتصابی نیزتفاوت معنی داری مشاهده نگردید.

کلمات کلیدی:
کارآیی، مدیریت انتخابی، مدیریت انتصابی، مدارس شهرستان ارومیه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260456/