CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی CRM توسط کارکنان (مطالعه موردی بانک پارسیان شهر قم)

عنوان مقاله: عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی CRM توسط کارکنان (مطالعه موردی بانک پارسیان شهر قم)
شناسه (COI) مقاله: ICMM01_0019
منتشر شده در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی رضاوندی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه
کیومرث سهیلی - دانشیار، اقتصاد پولی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه
مجتبی الماسی - دانشیار، اقتصاد محض، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه

خلاصه مقاله:
فاصله زیاد کشور ایران با کشورهای پیشرفته در زمینه تولید فنآوری باعث شده تا ایران به عنوان واردکننده فنآوری، عمل کرده اما با اینوجود، در بسیاری از موارد شاهد هستیم که این فنآوریها به طور مناسب مورد استفاده قرار نمیگیرند و یا پس از مدتی به علت عدم بهره گیری مناسب، به طور کلی کنار نهاده میشوند. ولی موضوع مهمی که کمتر مورد توجه قرار میگیرد، نحوه پذیرش فنآوری و عواملی که بر این پذیرش اثر میگذارند، میباشد. فنآوری CRM یا همان سیستم مدیریت ارتباط با مشتری نیز از جمله این فنآوریها میباشدکه امروزه سازمانها و شرکتهای بزرگ دنیا اعم از خدماتی و یا تولیدی از آن به صورت کامل جهت دستیابی به اهداف خود استفاده میکنند. با توجهبه موارد فوق این پژوهش در صدد بررسی عوامل موثر بر پذیرش فنآوری (CRM) در کارکنان بانک پارسیان شهر قم بوده است. روش جمع آوری دادهها در این پژوهش میدانی و ابزارجمع آوری دادهها، پرسشنامهای بسته با طیف لیکرت 03 سوال طراحی و در مقیاس طیف پنج گزینهای لیکرت طراحی شده است. و در بین جامعه آماری )بانک پارسیان( به تعداد 03 نفر از کارکنان که تجربه استفاده از CRM را داشته اند توزیع گردید. و به منظور بررسی تجزیه و تحلیل دادهها و رابطه بین متغیرها از آزمون پیرسون و رگرسیون استفاده شده است وهمچنین یافته های پژوهش نشان داد که در نهایت سه فرضیه اول پژوهش رد و فرضیه های 4 تا 8 پژوهش در سطح اطمینان 59 درصد تائید شدند.

کلمات کلیدی:
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، نیت رفتاری، تکنولوژی مناسب کار(TTR)، تئوری واحد پذیرش و کاربرد تکنولوژی (UTAUT)

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260449/