CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی طول دوره رشد و ارتفاع بوته بر عملکرد دانه در لاینهای پیشرفتهگندم تحت شرایط دیم

عنوان مقاله: بررسی طول دوره رشد و ارتفاع بوته بر عملکرد دانه در لاینهای پیشرفتهگندم تحت شرایط دیم
شناسه (COI) مقاله: CAST01_127
منتشر شده در همایش ملی علوم و فنون کشاورزی در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

میلاد امینی - دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
جلال صبا - عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
فرهاد جباری - عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
محمدجعفر زمانی - دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

خلاصه مقاله:
به منظور بررسی طول دوره رشد و ارتفاع بوته بر عملکرد دانه در لاین‌های پیشرفته گندم و هم‌چنین تعیین بهترین شاخص گزینش ارقام پرمحصول تحت شرایط تنش خشکی، 96 لاین پیشرفته گندم به همراه 4 رقم شاهد سرداری، آذر 2، اوحدی و unknown در قالب طرح لاتیس مربع ساده (10×10) با دو تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سال زراعی 1391-1390 مورد مقایسه قرار گرفتند تجزیه واریانس طرح لاتیس و مقایسه میانگین تیمارها با آزمون حداقل تفاوت معنی‌دار (LSD) با استفاده از نرم‌افزار sas انجام گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که از نظر صفت روز تا سنبله‌دهی در سطح احتمال 01/0 بین لاین‌های گندم تحت شرایط تنش خشکی اختلاف معنی‌داری و از نظر صفات ارتفاع بوته در دیمزارها و نقش این صفات در عملکرد دانه در شرایط دیم، لاین‌های مورد بررسی از نظر این دو صفت گروه‌بندی شدند. نتایج حاصل از گروه‌بندی نشان داد که اختلاف بین گروه‌ها از نظر صفات پر شدن دانه، ارتفاع بوته وعملکرد دانه بسیار متفاوت است. بنابراین لاین‌‌های که توانایی تولید محصول بیشتر در شرایط تنش خشکی را داشتند ویژگی های چون ارتفاع بوته، طول دوره رشد و مدت زمان پر شدان دانه بیشتری را داشتند که می‌تواند برای برنامه‌های اصلاحی مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی:
ارتفاع بوته،دیم، زودرسی، عملکرد دانه، گروه‌بندی، گندم

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260389/