CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی بیان چهار miRNA حفاظت شده‌ی گیاهی تحت شرایط تنش خشکی در گندم

عنوان مقاله: بررسی بیان چهار miRNA حفاظت شده‌ی گیاهی تحت شرایط تنش خشکی در گندم
شناسه (COI) مقاله: CAST01_109
منتشر شده در همایش ملی علوم و فنون کشاورزی در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدیه صفرزاده - کارشناس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، گروه ژنومیکس، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج
قاسم حسینی سالکده - استادیار ، دکتری ژنتیک و اصلاح نباتات ( بیوتکنولوژی )، گروه ژنومیکس، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج. پژوهشکده
رضا فتوت - استادیار، دکتری ژنتیک بیومتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
محمدرضا عظیمی - استادیار، دکتری ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک ، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

خلاصه مقاله:
MiRNA ،‌از اعضای مهم RNAهای کوچک تنظیمی هستند که نقش خود را در مرحله پس از رونوشت برداری ژن‌ها به صورت ممانعت از ترجمه یا تجزیه miRNA ایفا می‌کنند. برخی miRTA حافظت شده بوده و در گونه‌های متنوعی از گیاهان یافت می‌شوند. این miRNA ها با تنظیم حساس و دقیق ژن‌ها در مسیرهای شناخته شده و مهم گیاهی، امکان پاسخ مناسب گیاه به تغییرات مراحل رشدی یا شرایط محیطی فراهم می‌کنند. بررسی‌های Qrt-PCR نشان داد تحت شرایط تنش خشکی miR167a,miR160 در رقم متحمل و miR159a در رقم حساس افزایش بیان معنی‌داری داشتند. تحت این شرایط در miR717a تغییر بیان معنی‌داری در هر دو رقم متحمل و حساس مشاهده نشد. با افزایش بیان miR167a,miR160 در رقم متحمل، در تنظیم مسیرهای سیگنالینگ اکسین و احتمالاً در تحمل به تنش خشکی در رقم متحمل نسبت به رقم حساس نقش داشتند. احتمالاً تنظیم بیان فاکتورهای رونویسی SCL,MYB در برابر تنش خشکی مستقل از مسیرهای وابسته به miR171,miR159 بوده و این miRNA در شرایط تنش خشکی فشار تنظیمی را بر روی این ژن‌‌ها نداشته و این فاکتورهای رونویسی هم‌چنان نقش خود را در تنظیم ژن‌های درگیر در تنش خشک و نمو ریشه به صورت ثابتی ایفا می‌کنند.

کلمات کلیدی:
miRNA، گندم، تنش خشکی،Qrt-pcr

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260371/