CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر عنصر سنگین سرب بر خصوصیات فتوسنتزی گیاه رعنا زیبا

عنوان مقاله: تاثیر عنصر سنگین سرب بر خصوصیات فتوسنتزی گیاه رعنا زیبا
شناسه (COI) مقاله: CAST01_087
منتشر شده در همایش ملی علوم و فنون کشاورزی در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

عبدالرضا سجادی نیا - دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی دانشگاه تبریز
جلال طباطبایی - استاد گروه علوم باغبانی دانشگاه تبریز
محسن پورسلطان - دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی دانشگاه مشهد

خلاصه مقاله:
به منظور بررسی تإثیر سرب بر شاخص‌های اکوفیزیولوژیکی و صفات رویشی در گیاه رعنا زیبا آزمایشی در قالب طح آماری کاملاً تصادفی با 8 تیمار و 4 تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل (0- 25/0-5/0-1-5/1-2 و 4 ppm نیترات سرب) بودند. پس از اعمال تیمارها در پایان فصل رشد شاخص‌های اکوفیزیولوژیک شامل میزان فتوسنتز ، تعرق،هدایت و مقاومت روزنه‌ای و دمای سطح برگ با استفاده از دستگاه LCA-4 اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که بیشترین میزان فتوسنتز در تیمار شاهد شماهده شد که تفاوت معنی‌دار با تیمارهای 25/0 و 5/0 PPM سرب نداشت بیشترین فتوسنتز در تیمار شاهد مشاهده شد که تفاوت معنی‌دار با تیمارهای 25/0 و 5/0 ppm سرب نداشت و بیشترین میزان تعرق در تیمار 5/0 ppm مشاهده شد ولی این میزان تفاوت معنی‌داری با شاهد و تیمارهای 25/0- 75/0 و 1ppm نداشت بیشترین میزان مقاومت روزنه در تیمار 4 ppm مشاهده شد هرچند تفاوت معنی‌دار با تیمارهای 5/0-1 و 2 ppm نداشت بیشترین میزان هدایت روزنه در تیمار 25/0 ppm مشاهده شد که تفاوت معنی‌داری با شاهد نداشت بیشترین میزان دمای سطح برگ در تیمار ppm2 مشاهده شد که با کلیه تیمارها اختلاف معنی‌داری را نشان داد. کمترین میزان فتوسنتز و تعرق در تیمار ppm4، مقاومت روزنه در غلظت 75/0 ppm، هدایت روزنه در تیمار ppm2 و کمترین میزان دمای سطح برگ در تیمار 5/0ppm دیده شد.

کلمات کلیدی:
رعنا زیبا، فتوسنتز، سرب

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260349/