CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک ملت ایران

عنوان مقاله: بررسی تاثیر بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک ملت ایران
شناسه (COI) مقاله: NCFPIE01_036
منتشر شده در اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران «با رویکرد حمایت از تولید ملی» در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

اکرم ترکی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
سعید دایی کریم زاده - استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

خلاصه مقاله:
امروزه بانکداری الکترونیک به دلیل سرعت، کارآیی، کاهش هزینهها و بهره برداری از فرصتهای زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است. بدیهی است کاربرد بانکداری الکترونیک در صنعت بانکداری هنگامی مفید ارزیابی میشود که سرمایه-گذاریهای انجام شده از جانب بانکها در این زمینه، سودآوری آنها را افزایش دهد. در این مقاله تاثیرگسترش بانکداری الکترونیکی برسودآوری بانک ملت در قالب یک مدل اقتصادسنجی تبیین شده است که در آن بازده کل حقوق صاحبان سهام(ROE) به عنوان متغیر وابسته و شاخص تمرکز بازار، اندازه بانک، درصد رشد سپردهها ، ریسک بانکی و تعداد دستگاههای خودپرداز بانک و متغیر مجازی پیوستن بانک ملت به شبکه شتاب به عنوان متغیرهای توضیحی تعریف شده اند. برآورد مدل با استفاده از دادههای سالانه دوره زمانی 1385-1365 و با روش حداقل مربعات معمولی صورت گرفته است. نتایج نشان میدهد -شاخص تمرکز بازار بانک ملت بیشترین تاییر مثبت را بر سودآوری این بانک داشته است، علت این افزایش را می توان در بهوجود آمدن وضعیت انحصاری در بازار به دنبال افزایش تمرکز دانست. ضریب متغیر تعداد دستگاههای خودپرداز نیز مثبت اماپایین بود که علت پایین بودن آن سهم کم این فعالیت در مقایسه با سایر فعالیتهای گسترده بانک ملت می باشد، ضریبمتغیر مجازی پیوستن به شبکه شتاب نیز مثبت بود. بر این اساس می توان نتیجه گرفت گسترش بانکداری الکترونیک به رغم همه مشکلات و محدودیتهای موجود، افزایش سودآوری بانک ملت را به همراه داشته اسرت، لذا توجه و اهتمام به توسعه بانکداری الکترونیکی به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر در بانک ملت مطرح میشود.

کلمات کلیدی:
سودآوری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، بانکداری الکترونیک

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260232/