CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی و مدیریت ریسک واحد 300 پتروشیمی آبادان با استفادی از متد FMEA

عنوان مقاله: ارزیابی و مدیریت ریسک واحد 300 پتروشیمی آبادان با استفادی از متد FMEA
شناسه (COI) مقاله: IPEC03_208
منتشر شده در سومین کنگره ملی مهندسی نفت در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد یزدی
زهرا میرقیاسی

خلاصه مقاله:
بطور کلی خطرات کمترقابل روبت ومشاهده می باشند ازاین روروشهای خاصی برای شناسایی واندازه وقوع حوادث بالقوه ارتقا سطح ایمنی دراین فرایندها ضروری می باشد درمطالعه حاضر ازروش FMEA که یک روش کیفی است باهدف تشخیص نقصهای موجود و نحوه ی وقوع و اثرات آنها درواحد 300 پتروشیمی آبادان و ارایه راه های کنترلی آنها استفاده گردیده است بااستفاده ازروش FMEA کاربرگ مربوط به هرقسمت فرایند با حضورافرادوکارشناسان گروه درمحل تکمیل و با استفاده ازجداول استاندارد پیشنهادی اعداد مربوط به احتمال وقوع نقص ها شدت پیامدهای ناشی ازبروز نقص ها و احتمال ردیابی آنها دریکدیگر ضرب و درنهایت عدد اولویت ریسک برای هرنقص شناسایی شده مورد ارزیابی و محاسبه قرارگرفت تعداد نقص های شناسایی و بررسی شده با استفاده ازروش چگونگی وقوع نقص وتجزیه و تحلیل اثرات آن چهارده مورد بودند درمیان نقصهای بررسی شده میکسر B بیشترین عدد اولویت ریسک و رکتیفایر 2کمترین عدد اولویت ریسک را دربین بررسیهای انجام شده دارا می بودند به منظور پیشگیری ازوقوع حوادث بالقوه وارتقا سطح ایمنی درفرایندهای شیمیایی مدیریت سیستماتیک ایمنی دراین فرایندها ضروری است به نظر می رسد با پیاده سازی یک سیستم مستندسازی برای ثبت نواقص تجهیزات و رویدادها میتوان اطالعات پایه موردنیاز برای بررسیهای ایمنی بعدی را به نحوی مطلوبی حفظ کرده و همچنین با انجام تعمیرات پیشگیرانه احتمال وقوع نواقص و تجهیزات وپیامدهای ناشی ازآنها را به حداقل رساند

کلمات کلیدی:
ارزیابی ریسک ، عدداولویت ریسک RPN ، متدFMEA ، پتروشیمی آبادان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260182/