CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

شبیهسازی دوبعدی یکی از میادین نفتی ایران باروش زمین آماری شبیهسازی چندنقطهای و مقایسه نتایج حاصل از آن با روش برپایه شی

عنوان مقاله: شبیهسازی دوبعدی یکی از میادین نفتی ایران باروش زمین آماری شبیهسازی چندنقطهای و مقایسه نتایج حاصل از آن با روش برپایه شی
شناسه (COI) مقاله: IPEC03_058
منتشر شده در سومین کنگره ملی مهندسی نفت در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

احمد دیبایی - دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
حسن رضایی - دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه تهران
محمد کنشلو - استادیار دانشکده معدن، ژئوفیزیک و نفت دانشگاه صنعتی شاهرود
سجاد کاظم شیرودی - کارشناس ارشد شرکت نفت فلات قاره ایران

خلاصه مقاله:
ناهمگنیهای موجود در یک مخزن نفتی را میتوان به دو دسته کلی ناهمگنیهای درون هررخساره و ناهمگنیهای بین رخسارهها تقسیم نمود که دومی به لحاظ مدلسازی مخزن، اهمیت بیشتری دارد. در این قالب بازتولید اشکال پیچیده منحنیشکل، اثر حیاتی بر مدلسازی رژیم جریانسیال در مخزن دارد. کنکاش پیرامون روشهایی که از طریق آن قادر به بازتولید چنین ناهمگنی هایی باشیم، از مدتها قبل شروع شده است. بسیاری از روشهای پیشنهادی، در عمل بسیار پیچیدهبودند و به ناچار گسترش کمتری یافتهاند. روش زمین آمار چندنقطهای با لحاظ آمارههای چندنقطهای به جای آمارهی دو نقطهای مرسوم در واریوگرام قادر است الگوهای فضایی چنیناشکال و ساختارهایی را با هر هندسه پیچیدهای به مدل نهایی انتقال دهد. در این مقاله به شبیهسازی رخسارهای یکی از میادین نفتی جنوب ایران که در آن وجود رسوبات کانالی و جزرومدی ودلتایی محرز است، پرداخته میشود. با استفاده از دادههای 27 چاه موجود در میدان، شبیه سازی انجام شده است. برای بدست آوردن تصویر آموزشی، از نتایج شبیه سازی برپایه شی 1 استفاده شدهاست. با اعمال شرایط محلی به مدل، بازتولید اشکال و الگوهای غیرخطی، توسط تصویر آموزشی میسر شده است که با مقایسه نسبتهای رخسارهای حاصل از روش شبیهسازی برپایه شی و نسبتهایرخسارهای حاصل از شبیهسازی چندنقطهای و محاسبه همبستگی این دو روش با نسبتهای هدف(ضریب همبستگی از 0.43 به 0.98 ارتقا یافته است.) بهبود بسیار مطلوبی در نسبت شبیه سازی در مدل چندنقطهای دیده میشود.

کلمات کلیدی:
شبیهسازی چندنقطهای، شبیهسازی برپایه شی، میدان نفتی،تصویر آموزشی، الگوهای پیچیده

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/260033/