ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮزﺋﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و زﺋﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی PREUSY, ZSM-48, ZSM-5 و بررسی تأثیرات آن ها بر محصولات واحدهای کراکینگ کاتالیزوری

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 686

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PROCESS02_080

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1393

چکیده مقاله:

ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﺮوﭘﯿﻠﻨﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و تغییرات فصلی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزار ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ و کمیت محصولات (تغییر الگوی مصرف اروپا به خودروهای دیزلی بازده بالا) از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ضمن اصلاح فرایند روشی را ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺮاﮐﯿﻨﮓ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ وارزش ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ اﺑﺪاع ﮐﻨﻨﺪ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺳﻌﯽ ﺷﺪ ﮐﻪاﺻﻼﺣﺎﺗﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺮاﮐﯿﻨﮓ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰوری ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از زﺋﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ PREUSY, ZSM-48, ZSM-5 و ﯾﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﺎﻧﻮ در ﺗﻮﻟﯿﺪﻧﺎﻧﻮزﺋﻮﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ و یا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦزﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، ﻧﺤﻮه ﺳﻨﺘﺰ زﺋﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻮق و ﺗﺄﺛﯿﺮات آنﻫﺎ در ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت واﺣﺪﻫﺎی ﮐﺮاﮐﯿﻨﮓ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰوری و ﻧﯿﺰ اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

نویسندگان

علی جمشیدی

کارشناس ارشد فرآیندهای جداسازی، پالایشگاه اراک

سیدهادی جعفرنیا

کارشناس ارشدمهندسی شیمی پالایشگاه اراک

محمد سهرابی

کارشناس ارشدمهندسی شیمی شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • G.Zhao, J.Teng, Y. Zhang, Z.Xie, Y.Yue, Q.Chen, Y.Tang. "Synthesis of ...
 • L. Shirazi, A. Jamshidi, and M. R. Ghasemi, "The effect ...
 • Reza Sadeghbeigi.، Fluid Catalytic Cracking Handbook, 2012?. B utterw orth ...
 • Christian Baerlocher, Lynne B. McCusker, David H. Olson, (February 2007), ...
 • R.Hamada, M.Watabe.، :More Propylene in FCC Units. Catalyst Research Center ...
 • D.Stratiev, R.Dinkov. :Evaluation of FCC Unit Proces Variables Impact On ...
 • Rong Lin, Darrel L.Negelein, and Robert L.. :Effect of Catalyst ...
 • C.Liu, X.Gao, Z.Zhang, H.Zhang, S.Sun, Y.Deng.، Surface Modification of Zeolite ...
 • G. Zhao et al. / Applied Catalysis A: General 299 ...
 • G.Thanh Vouong, V. Thang Hoang, D.Tuyen Nguyen, T.Ondo. "Synthesis of ...
 • Santi Kulprathipanj a, (2010), % Zeolites in Industrial Separationa and ...
 • نمایش کامل مراجع