بررسی مولفه هاوعوامل تاثیرگذاربرمدل سازمان یادگیرنده در دانشگاه شیرازسال 1391

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 671

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MEDIA-4-4_001

تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1393

چکیده مقاله:

درجهان متغیرومتحول امروزی اگرسازمانهابخواهند به اطلاعاتی که از قبل داشته اند، بسنده کنند، پایدار نخواهندماندکلیدحل مشکلات سازمانها یادگیری است و سازمان هایی موفق هستند که سریعتر از دیگران یاد گیرند و حرکت کنند.امروزه جهانی شدن امورانتظارات زیاد ارباب رجوع، فشارهای رقابتی و مانند اینها علائمی هستند که یادگیری را ضروری می سازند.این تحقیق باهدف کلی بررسی میزان یادگیرندگی کارکنان دانشگاه شیرازدرسال 91انجام گردید.این پژوهش یک مطالعه پیمایشی توصیفی بود که روی 208 نفر از کارکنان دانشگاه شیراز انجام شد.گرداوری اطلاعات بااستفاده ازپرسشنامه سازمان یادگیرنده Sanga.P صورت گرفت روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفادها زنظرات اساتیددانشگاه و پایایی آن با استفاده ازالفای کرونباخ با ضریب 0/97 تایید شدسپس نتایج توسط نرم افزارSPSS موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت نتایج نشان داد با توجه به دیدگاه کارکنان (تعداد 208 نفر )،دانشگاه شیرازازنظرویژ یهای سازمان یادگیرنده در سطحی بالاتر از سطح متوسط قرار دارد. قوی ترین مؤلفه یادگیری کارکنان دردانشگاه شیرازمربوط به مدل ذهنی با میانگین 3/73 وضعیف ترین مولفه مربوطه به تسلط فردی و تفکرسیستمی با میانگین 3/49 بود آموزش عالی به عنوان بزرگترین مرکز خلق و توسعه دانش، نقش به سزایی در توسعه کشورها دارد لذا برای پاسخگویی به نیازها وانتظارات جامعه بایستی زمینه ای ایجاد شود که آموزش عالی بتواند بطور مداوم کیفیت فرایندها و فعالیت های خودرابهبودبخشددر این خصوص نقش نیروی انسانی پررنگ تر از گذشته خود را نشان میدهد

نویسندگان

زهرا یزدانی

دانشجوی دکتری مدیریت آموزش

زهره ریاضی

استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحدسپیدان

مژگان صیادی

کارشناس دانشگاه علوم پزشکی شیراز