CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی و مقایسه خودکارآمدی عمومی در دانشجویان حضوری وغیرحضوری استان کرمان

عنوان مقاله: بررسی و مقایسه خودکارآمدی عمومی در دانشجویان حضوری وغیرحضوری استان کرمان
شناسه (COI) مقاله: JR_MEDIA-2-2_003
منتشر شده در شماره 2 دوره 2 فصل تابستان در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

نسیم سعید - دکترای تخصصی برنام هریزی آموزش از دور، دانشگاه شهید باهنر کرمان
فروزش ضرابیان - عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرج
مانوش مهرابی - دان شپژوه دکتری برنام هریزی آموزش از دور و کارشناس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
احمد علیپور - دانشیار دانشگاه پیام نور مرکز تهران

خلاصه مقاله:
خودکارآمدی همان قضاوت فرد نسبت به توانایی های خود و اطمینان از دارا بودن قابلیت های فردی می باشد. افرادی که دارای خودکارآمدی بالاتری می باشند، اهداف بالاتری را در نظر گرفته و رفتار مطلوب تری را در پیش م یگیرند و به موفقیت های بیشتری درزمین ههای مختلف از جمله تحصیل دست میی‌ابند. ب هعلاوه با توسعه فن آوری ارتباطات در قرن 21 ، دستیابی به هدف های یادگیری با یکفیتبرای همه و در همه جا، با امکانات فردی اجتناب ناپذیر شده که لازم است راهبردهای آموزشی جدیدی به کار گرفته شوند. مواد و روش ها: نوع تحقیق توصیفی تحلیلی بوده است که با استفاده از پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شوارتزر اطلاعات مورد نیازبه دست آمده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان ترم آخر مقطع کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان)دانشگاه حضوری( ) N =29 ( و کلیه دانشجویان ترم آخر رشته علوم ترییتی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور کرمان )دانشگاه غیرحضوری( N =29( ( می باشد. نمونه آماری نیز با جامعه آماری برابر م یباشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SSPS نسخه 12 صورتپذیرفته و در بخش آمار توصیفی از فراوانی، درصد و میانگین استفاده شده است. در بخش آمار استنباطی از آزمون t و ضریب همبستگیپیرسون استفاده گردیده است. نتایج: بین خودکارآمدی عمومی در دانشجویان دانشگاه حضوری و دانشجویان غیرحضوری تفاوت معنی داری وجود ندارد ) 174 / .)p=0معدل دیپلم دانشجویان دانشگاه حضوری بالاتر از دانشجویان دانشگاه غیرحضوری می باشد ) 001 / p>0 (. میانگین معدل کارشناسی دانشجویان دانشگاه حضوری از دانشجویان دانشگاه غیر حضوری بالاتر است ) 001 / p>0 (. بین خودکارآمدی عمومی دانشجویان دانشگاه حضوری و معدل کارشناسی آنان همبستگی وجود دارد ) 009 / p=0 ( و ) 546 / r=0 (. بین خودکارآمدی عمومی دانشجویان دانشگاه غیرحضوری و معدل کارشناسی آنان همستگی وجود ندارد ) 933 / p=0 ( و ) 019 / .)r=0 نتیجه گیری: اگرچه نمرات خودکارآمدی دانشجویان آموزش های حضوری و غیرحضوری تفاوت معناداری ندارند ولی آموزش های باز و از راه دور می تواند ب هدلیل مزایای دیگر خود از جمله جبران کمبود فضاهای آموزشی، کاهش هزینهها، ایجاد فرصتهای برابر و همگامی با پیشرفتهای فناوری جهان و در صورت استفاده از راهبردهای مناسب آموزشی پیشنهاد شود.

کلمات کلیدی:
خودکارآمدی عمومی، آموزش حضوری، آموزش غیرحضوری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/255186/