برآورد ظرفیت راه در زمان وقوع بحران با استفاده از شبیه سازی گلوگاه ترافیک

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 819

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-4-3_006

تاریخ نمایه سازی: 10 فروردین 1393

چکیده مقاله:

بخش عمده ای از خسارات ناشی از بحرانهایی مانند زلزله، در اثر آسیب دیدن سیستم حمل و نقل است. پس ازوقوع بحران، ظرفیت، به عنوان کیی از شاخص ترین ویژگیهای راه ممکن است کاهش یابد. هدف این مطالعهبررسی و برآورد میزان تأثیر پذیری ظرفیت راه در اثر شدت خسارتهای مختلف وارد به بدنه راه )باندها و شانه راه( و ابنیه فنی )پل و تونل( در نتیجه وقوع بحران است. رو کیرد مطالعه حاضر، شبیه سازی شرایط پساز بحران با استفاده از مفهوم گلوگاه است. فرض می شود پس از وقوع بحران، خرابی راه همانند گلوگاه عمل کرده و باعث کاهش ظرفیت شود. با توجه به ماهیت احتمالی بحران و عدم قطعیت در نوع، محل و شدتخسارات ناشی از آن، کی روش منطقی برای شبیه سازی شرایط بحران، سناریوسازی است. در این مطالعه فرض می شود در هر سناریو بخشی از عرض راه بسته شده است. برای هر کی از سناریوها حجم عبوری از گلوگاه با استفاده از انجام پنج آزمایش شبیه سازی و میانگین گرفتن از حجم عبوری از مقطع گلوگاه در این آزمایشهامحاسبه می شود. ظرفیت راه پس از وقوع بحران به صورت تابعی از ظرفیت پایه، خصوصیات باند، شانه و ابنیهفنی در نظر گرفته شده است. ضریب ظرفیت باقیمانده راه پس از بحران برابر با نسبت حجم عبوری از گلوگاهبه ظرفیت پایه راه در شرایط عادی خواهد بود. نتایج نشان می دهد رفتار کاهش ظرفیت آزادراه و بزرگراه به ازای میزان خرابیهای مختلف )درصدی از عرض راه( به صورت پلکانی بوده و با افزایش تعداد خط در کی جهت، از میزان افت در پل هها کاسته می شود. همچنین میزان کاهش ظرفیت در راههای دارای تعداد خطوط کمتر، دیرتر اتفاق افتاده و میزان افت در آنها شدیدتر است.

نویسندگان

امیررضا ممدوحی

مسئول مکاتبات، استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محی طزیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

محمدمصطفی مسعودی

کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محی طزیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

علیرضا ماهپور

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران و محی طزیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

محمدحسین نوروزعلیائی

کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیطزیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران