توسعه برنامه ای برای تحلیل غیرخطی روسازیهای انعطا فپذیر

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 772

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-3-3_005

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1396

چکیده مقاله:

به منظور تحلیل خطی و غیر خطی روسازیهای انعطاف پذیر، برنامه ای به نام NonPAS1 توسعه داده شده است. برنامه توسعه داده شده علاوه بر تحلیل ارتجاعی خطی، امکان تحلیل غیر خطی روسازی را با استفاده ازپنج مدل Uzan ، Universal، NCHRP 1-37A، و همچنین مدل دو خطی فراهم می سازد. استفاده از مدلهای فوق امکان مدلسازی رفتاری دقیق تر انواع مصالح سنگدانه ای ریزدانه و درشت دانه را فراهممی سازد. برنامه می تواند کی سیستم ارتجاعی 10 لایه را حداکثر تحت اثر شش سطح بارگذاری دایره ای تحلیل کند. همچنین این برنامه امکان محاسبه عکس العملها را در 300 نقطه مختلف از روسازی فراهم می کند.به منظور اعتبار سنجی نتایج به دست آمده از تحلیل خطی و غیرخطی برنامه NonPAS ، پاسخهای به دست آمده از این برنامه با پاسخهای به دست آمده از برنامه KENLAYER مقایسه شده اند. مقایسه نتایج تحلیلنشان دهنده انطباق بسیار خوب پاسخها در دو حالت تحلیل خطی و غیر خطی است و نشان می دهد که از این برنامه می توان با قابلیت اطمینان بالا برای مقاصد تحلیل و طراحی روسازی استفاده کرد. مزیت اصلی این برنامه نسبت به سایر برنامه های ارتجاعی چند لایه ای, در نظر گرفتن مدلهای رفتاری متنوع تر است کهامکان مدلسازی دقیق تر مصالح دانه ای از جمله اساس, زیر اساس و خاک بستر را فراهم می کند. همچنین مطالعه اخیر نشان می دهد که برنامه ارایه شده پاسخهای نزدیک به سطح روسازی را با دقت بیشتری نسبت به برنامه KENLAYER محاسبه می کند

کلیدواژه ها:

مدلسازی غیر خطی روسازی ، نظریه چند لای های ، برنامه NonPAS ، پاسخهای سطح روسازی

نویسندگان

منصور فخری

استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

علیرضا غنی زاده

مسئول مکاتبات، دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران وعضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران