مدل سازی انتخاب مسیر روز به روز رانندگان در شرایط عدم قطعیت با استفاده ازتئوری مجموعه های فازی

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 691

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-3-1_003

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1396

چکیده مقاله:

برای ارزیابی اثربخشی استراتژی های کاهش ترافیک، تحلیل اثرات کوتاه مدت پروژه های حمل و نقلی درون شهری پدید آورنده شو ک در سیستم عرضه و تقاضای حمل و نقل، لازم است که بتوان شرایط شبکه حمل و نقل درون شهریرا به صورت دینامیک روز به روز مدل سازی نمود تا بتوان روند تغ ییرات جریان ترافیکی در کمان های شبکه حمل و نقل را در هر روز بعد از بروز شوک مربوطه پیش بینی و راه حل های کارشناسی لازم را در صورت بروز هر گونهمساله غیر عادی تدبیر کرد. در طی چند دهه اخیر، مدلهای گوناگونی برای انتخاب مسیر هر روزه )برای سفرهای متداول هر روزه به قصد کار یا تحصیل( رانندگان ارایه شده است، که تعداد اندکی از این مدلها، دینامیک و اکثر آ نها، مدلهای استاتیک هستند. در این مقاله، مدل انتخاب مسیر دینامیک روز به روزی ارایه شده است که در آن برایمدل سازی واقعی تر سازوکار تصمیم گیری رانندگان و در نظر گرفتن عدم قطعیتهای ذاتی فرآیند تصمیم گیری از مزایا و قابلیتهای تئوری مجموعه های فازی استفاده شده است. همچنین، مدل ارایه شده در یک شبکه فرضی کوچکبکارگرفته شده و چگونگی تغییر مسیر رانندگان در سناریوهای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج بکارگیری مدل ارایه شده در شبکه فرضی نشان می دهد که رویکرد بکارگرفته شده در مدل سازی انتخاب مسیرروز به روز رانندگان بسیار کارآ و توانمند بوده است و مدل ارایه شده نسبت به شوکهای حادث شده در سیستم عرضه و تقاضا حساس است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که جریان ترافیکی در شبکه لزوماً برابر با جریان تعادلی نیست و شوکهای حادث شده در سیستم عرضه و تقاضا باعث می شود که شبکه از حالت تعادل استفاده کننده خارج گردد. همچنین، نرخ تغ ییر مسیر رانندگان با افزایش عدم قطعیت در شبکه افزایش می یابد که این نرخ با میزان ریسک پذیری رانندگان مستقیم رابطه دارد

کلیدواژه ها:

انتخاب مسیر دینامیک روز به روز ، تئوری مجموعه های فازی ، پیش بینی زمان سفر ، جریان ترافیک

نویسندگان

مجتبی رجبی بهاءآبادی

مسئول مکاتبات، دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

نوید خادمی

استادیار، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

افشین شریعت مهیمنی

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

جلیل شاهی

دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران