معرفی الگوریتم مناسب کنترل فعال برای کاهش اثرات ناشی از زلزله های نزدیک گسل در پل های بزرگراه

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 695

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-1-1_006

تاریخ نمایه سازی: 10 فروردین 1393

چکیده مقاله:

شتاب حداکثر بالا و پالس سرعت یک مؤلفهای با پریود بلند، از مشخصات اصلی حرکت زمین در زلزلههای نزدیک گسل میباشد. در این مقاله کاربرد ایده کنترل فعال برای کاهش اثرات ناشی از زلزلههای نزدیک گسل در پ لهایمبنای غیر خطی بررسی شده اس ت. در این راستا از شبکههای عصبی مصنوعی و منطق فازی و تلفیق شبکه عصبی مصنوعی و منطق فازی برای طراحی الگوریتم کنترل فعال استفاده شده است. مهمترین مزیت کنترلگر فازی،استحکام ذاتی و توانائی بررسی رفتار غیرخطی سازهها است. منطق فازی استفاده شده در این مقاله مستقیماً از بدست آمده از تعدادی حسگر استفاده میکند. این اطلاعات در طی پروسه فازی سازی به متغیرهای crisp اطلاعاتزبان فازی یا توابع عضویت تغییر مییابند. علاوه بر روش منطق فازی در مقاله حاضر از روش شبک ههای عصبی مصنوعی بر اساس الگوریتم پس انتشار خطا نیز استفاده شده است. تحلیل غیر خطی گام به گام در این مقاله با استفاده از روش نیومارک بتا و با در نظر گرفتن یک مدل هیستیریک دو شاخ های برای تعیین محل مفاصل پلاستیک و نقاط جاری شدن انجام شده است. همچنین برای ارزیابی کارائی الگوریتم کنترل فعال طراحی شده از چند رکورد نزدیک گسل استفاده شده است. این رکورد شامل هفده ملاک ارزیابی میباشد و با روشLQGمقایسه شده است. ملاکهای ارزیابی به کار رفته به چهار دسته پاسخهای سازهای، پاسخهای ساز های نرمالسازی، ابزار کنترل و نیازهای استراژی کنترل تقسیم میشوند.مقایسه نتایج بدست آمده در مورد ملاکهای ارزیابی الگوریتمهای کنترل فعال طراحی شده در این مقاله و روشLQG اولاً تفاوت الگوریتم مناسب برای زلزله نزدیک گسل و دور از گسل را نشان داده و ثانیابه نظر میرسد ، الگوریتم کنترل فعال طراحی شده با منطق فازی، مناسبترین الگوریتم برای کاهش اثرات ناشی از زلزلههای نزدیک گسل در پلهای بزرگراه است.

نویسندگان

سیدآرش موسوی قاسمی

دانشجوی دکتری سازه، دانشگاه تبریز

عبدالرحیم جلالی

استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز

سیدحسین یثربی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز