بررسی برخی از فاکتورهای فاضلابهای شهری در آبهای ساحلی شهر بندرعباس در خلیج فارس

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 719

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HESD02_040

تاریخ نمایه سازی: 22 فروردین 1393

چکیده مقاله:

در این مطالعه ورودی فاضلاب های شهری در نوار ساحلی شهر بندرعباس مورد مطالعه واقع شد. بدین منظور دو ایستگاه در دو حوضه غرب (سورو) و حوضه شرق (گلشهر)، که بیشینه ورودی را به آبهای ساحلی در منطقه مورد مطالعه داشته، انتخاب و به روش نمونه برداری تصادفی ساده و فصلی در سال 90 بررسی شد. جهت نیل بدین هدف در هر گشت سه تکرار از مدخل ورودی فاضلابهای شهری به خط ساحلی نمونه برداری و پس از آماده سازی نمونه ها در محل نمونه برداری، جهت آنالیز به آزمایشگاه پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان انتقال داده شد. نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین ها در سطح 95 درصد نشان داد مقادیر نیترات، نیتریت و آمونیاک در دو ایستگاه مورد مطالعه در کلیه فصول مورد بررسی تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند (05/0 > P). ضمن اینکه نتایج حاصل از همین آزمون در همین سطح مورد بررسی نشان می دهد مقادیر فسفات در فصول مورد بررسی به جز فصل تابستان هیچ گونه اختلافی در دو ایستگاه مورد مطالعه با یکدیگر ندارند (05/0> P). هرچند که تریتمنت پساب های شهری در تمامی سواحل قبل از ورود به اکوسیستم آبی تا رسیدن به استاندارد بین المللی الزامی می باشد، مدیریت پسابها در نوار ساحلی غرب شهر بندرعباس به واسطه حالت نیمه بسته این منطقه از نظارت ویژه ای بایستی برخوردار باشد.

کلیدواژه ها:

بندرعباس ، فاضلاب ، نوترینت و خلیج فارس

نویسندگان

سیامک بهزادی

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان