CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی اثر پارامتر شکل طیفی بر روی پاسخ غیر خطی قابهای خمشی بتنی

عنوان مقاله: بررسی اثر پارامتر شکل طیفی بر روی پاسخ غیر خطی قابهای خمشی بتنی
شناسه (COI) مقاله: NCCICI05_006
منتشر شده در پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

سید صابر آل صاحب فصول - دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان
حسین تاجمیر ریاحی - استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:
انتخاب مناسب شتابنگاشتهای زمین لرزه برای استفاده در تحلیل دینامیکی غیر خطی همواره یکی از چالشهای مهم در زمینهی تحلیل عملکرد و برآورد فروریزش سازهها بوده است. شاخص اپسیلون به عنوان شاخص شکل طیفی، از راهکارهای نوینی است که اخیرا توسط بیکر و همکاران در این زمینه معرفی شده است. این شاخص تلاش می کند با در نظر گیری اختلاف طیف پاسخ یک زلزلهی منحصر به فرد با طیف به دست آمده از روابط کاهندگی، شتاب نگاشت ها را به نحوی پالایش کند که پاسخهای سازه در برابر آنها قابل مقایسه گردند. به دلیل وابستگی کامل این شاخص بهدوره تناوب انتخابی برای تحلیل سازه، صحت نتایج به دست آمده در ناحیهی غیر خطی، در هاله ای از ابهام قرار می گیرد. این پژوهش بر آن است در مرحلهی اول، با انتخاب شتاب نگاشته ایی مطابق با اپسیلون هدف به دست آمده از تحلیل تفکیک، رفتار سازه را در ناحیهی غیر خطی بررسی کند. در گام بعدی اثر افزایش دوره تناوب مبنای انتخاب شتاب نگاشت ها قرار گرفته و تحلیل تفکیک، اپسیلون هدف جدیدی مطابق دوره تناوب جدید سازه به دست می دهد. در نهایت تحلیل غیر خطی برای شرایط جدید مجددا تکرار شده و نتایج با هم مقایسه شدهاند. برای این کار از یک مجموعه قاب خمشی چهار طبقه با سه دهانه ی بتن مسلح استفاده شده که مطابق ضوابط آئین نامه ی ACI318-05 طراحی شده است. انتخاب این قابها به نحوی بوده است که نماینده ی سازه های با ارتفاع متوسط باشند و میانگین دوره تناوب آنها برابر با دوره ی تناوب مورد نظر برای تحلیل سازه و انتخاب شتاب نگاشت ها باشد. شتاب نگاشت ها نیز با در نظر گیری شاخص شکل طیفی انتخاب شده و توسط نرم افزار متن باز Open Sees به سازه اعمال می شود. نتایج نشان می دهد که اثر افزایش دوره تناوب بر اپسیلون تاثیرگذار بوده و شتاب نگاشت های حاصل از این تغییر نیز پاسخسازه را دستخوش تغییر خواهند کرد.

کلمات کلیدی:
قاب خمشي بتن مسلح، شكل طيفي، تحليل ديناميكي فزاينده، تحليل تاريخچه زماني غير خطي

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/240690/