CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تولید پودر نانو کریستالی پروسکایتBaZr0.1Ce0.7Y0.2O3-δبه روش سنتز احتراقی در محلول و بررسی تأثیر پارامترسوخت بر آن

عنوان مقاله: تولید پودر نانو کریستالی پروسکایتBaZr0.1Ce0.7Y0.2O3-δبه روش سنتز احتراقی در محلول و بررسی تأثیر پارامترسوخت بر آن
شناسه (COI) مقاله: IMES07_312
منتشر شده در دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

مژده عزیزی - دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه شیراز
محمدحسین پایدار - دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه شیراز

خلاصه مقاله:
پودر پروسکایت(BZCY7) BaZr0.1Ce0.7Y0.2O3-δ بهعلت ویژگی هدایت پروتونی بالا کاربردهای فراوانی در صنعت از جمله پیلهای سوختی،سنسورهای هیدروژنی و غیره دارد. در تحقیق حاضر، پودر موردنظر به روش سنتز احتراقی در محلول تولید شد و اثر نوع مادهی سوختی مورد بررسی قرار گرفت. با توجهبه این موضوع، پودر بهدست آمده از ترکیب سوخت اوره و اسیدسیتریک، با پودر حاصل از سوخت اسیدسیتریک مقایسه شد. مزیت این روش سنتز، تولید پودر-هایی با اندازهی نانو و با یکنواختی، خلوص و سطح ویژهی بالا میباشد که این امکان را فراهم میسازد تا استفاده از آنها در ساخت غشاء چگال جهت کاربرد درپیلهای سوختی آسانتر گردد. آنالیز ساختاری و مورفولوژی پودرهای تولید شده بهترتیب با استفاده از دستگاه پراش اشعهی(XRD) Xو میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از سوخت اوره باعث افزایش اندازهی بلور و همچنین ایجاد آگلومرههای درشتتر و متخلخل میشود.

کلمات کلیدی:
پروسکایت، سنتز احتراقی در محلول، نانو بلور، سوخت. BZCY7

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/224223/