CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

پاسخ گروه های عملکرد گیاهی به چرای حیوانات در برخی مراتع استان اصفهان

عنوان مقاله: پاسخ گروه های عملکرد گیاهی به چرای حیوانات در برخی مراتع استان اصفهان
شناسه (COI) مقاله: RWD03_121
منتشر شده در سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان در سال 1391
مشخصات نویسندگان مقاله:

زینب منصوری - کارشناسی ارشد مرتع داری دانشگاه شهرکرد
پزمان طهماسبی - استاد یار مرتع داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه شهرکرد
حمزه شیرمردی - اسنادیار پژوهشی، بازنشسته مرکز تحقیقات استان اصفهان
مصطفی سعید فر - دانشجوی دکتری مرتع داری، دانشکده علوم منابع طبیعی، دانشگاه ساری

خلاصه مقاله:
مدیریت اراضی مرتعی مستلزم شناخت اجزائ مختلف تشکیل دهنده آت می باشد که یکی از مهمترین آن ها پوشش گیاهی است در ارزیابی چرای دام بر پوشش گیاهی در نطر گرفتن شاخص های تنوع، غنا و همچنین گروه های عملکردی مهم است، چون ممکن است حساسیت آنها در پاسخ به گرادیان چرای دام متفتوت باشد. این مطالع با هدف بررسی پاسخ گروه های عملکردی به چرای حیوانات در چند منطقه از استان اصفهان (چادگان، اسلام آباد، مصیر بزمه) انجام گرفت. در هرکدام از مناطق زکر شده نمونه اطلاعات مربوط به متغیر عایی چون پوشش تاجی، تراکم و تولید در داخل قرق به تعداد 5 نمونه و در خارج قرق به تعداد 4 نمونه برداشت شد. پس از ثبت و شناسایی گونه های داخل پلات، طبقه بندی آنها بر اساس فرم رویشی، فرم زیستی گیاهان، کلاس خوشخوراکی، نوع تکثیر، زمان بذر دهی و زمان گلدهی با استفاده از منابع گیاهشنلسی و فلور های معتبر صورت گرفت. پاسخ گروه های عملکرد گیاهی نسبت به چرای حیوانات با استفاده از آزمونDCA توسط نرم افزار pcord محاسبه شد و در نهایت برای بررسی اماری این موضع از آنالیز مقایسه میانگین جفت در spss استفاده شد. با انجام آزمون DCA الگوی خاصی برای پاسخ گروه های عملکردی نسبت به چرا مشاهده نشد و تنها مکان های قرق و چرایی هر منطقه با فاصله کمی در کنار هم قرار گرفتند. با قرار دادن مکان واحد های نمونه برداری همه مناطق قرق و چرای حاصل از آزمون dca ذر آزمون مقایسه میانگین جفت در SPSS با سطح اطمینان 95 درصد ، اختلاف معنی داری بین مکان های نمونه برداری قرق ئ چرای مشاهده گردید (P=0/01).

کلمات کلیدی:
گروه هاي عملكردي، استان اصفهان، چراي حيوانات

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220916/