CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تحلیل و مدل سازی سرفاصله زمانی ترکیبات مختلف زوج خودرو در شرایط ترافیک متراکم آزاد راه

عنوان مقاله: تحلیل و مدل سازی سرفاصله زمانی ترکیبات مختلف زوج خودرو در شرایط ترافیک متراکم آزاد راه
شناسه (COI) مقاله: NCTOCE01_073
منتشر شده در کنفرانس ملی تکنیکهای نوین محاسباتی در مهندسی عمران در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

حامد مالمیر - دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
سیدصابر ناصرعلوی - استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمود صفازاده - استاد تمام، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:
سرفاصله زمانی بین خودروها ازخصوصیات مهم جریان ترافیک است که برایمنی، سطح سرویس، رفتار راننده و ظرفیت سیستم حمل و نقل اثر میگذارد. بررسی تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می دهد که تاکنون به ندرت در ارزیابی و مدلسازی سرفاصله زمانی ترکیبات مختلفانواع زوج خودرو صورت گرفته است. مقاله حاضر با استفاده از سرفاصله های زمانی جریان خرد ترافیک مربوط به تردد 1836 خودرو در ربع ساعت از آزادراه 80Emeryville I- کالیفرنیا به تحلیل و مدل سازی سرفاصله زمانی ترکیبات میپردازد. سرفاصلهزمانی سنگین در تعقیب سنگین، بزرگترین و موتور در تعقیب سواری کوچکترین سرفاصله زمانی دارند. در بررسی گروههای خودروهای سنگین (یعنی سنگین در تعقیب سواری و سنگین در تعقیب سنگین و سواری در تعقیب سنگین) هرگاه درصد خودروهای سنگین در جریان ترافیک زیادتر شود، میانگین سرفاصله- هایزمانی نیز بزرگتر میشود، جریان ترافیک با تعداد کامیون کم منجر به جریان ترافیک پایدارتر و سرفاصلههایزمانی متراکمتر (واریانس کمتر است. با آزمونt-test معلوم شد تفاوت معنیداری بین میانگین سرفاصلهزمانی برای ترکیبات مختلف انواع زوج خودرو وجود دارد. در نهایتمدل های نمایی ،گاما ، بتا، نرمال، ارلانگ ، نرمال معکوس ، نرمال لگاریتمی و نرمال لگاریتمی انتقال یافته مورد ارزیابی قرار گرفتند و مدل های ساخته شده توسط دو آزمون کلموگروف – اسمیرنوف و آزمون مربعات کای توزیع مورد ارزیابی قرار گرفتند و در نهایت مدل نرمال لگاریتمی انتقال یافته در تمامی موارد با داده ها سازگاری خوبی را نشان میدهد. نتایج تحقیق حاضر در ارزیابی ایمنی آزادراه به لحاظ تصادفات جلو به عقب و بهبود مدلهای شبیه سازی خرد ترافیک کاربرد دارد

کلمات کلیدی:
سرفاصله زمانی، نوع خودرو، توزیع آماری، آزمون کلموگروف – اسمیرنوف و آزمون مربعات کای

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220740/