CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی اثر سمیت نانو نقره بر اساس اندازه بر جوانه زنی بذور هندوانه

عنوان مقاله: بررسی اثر سمیت نانو نقره بر اساس اندازه بر جوانه زنی بذور هندوانه
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_695
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

پریسا قنبرپور - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه- دانشکده کشاورزی- گروه علوم باغبانی
زیبا قسیمی حق - استادیار دانشگاه شاهرود- دانشکده کشاورز ی- گروه علوم باغبانی و گروه گیاهپزشکی
سعید خشنودی - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه- دانشکده کشاورزی- گروه علوم باغبانی

خلاصه مقاله:
درپی روند رو به افزایش استفاده از نانو مواد به ویژه نانونقره و احتمال بروز خطرات زیست محیطی، این پژوهش با هدف بررسی سمیت نانونقره و نیترات نقره بر جوانهزنی و رشد بذور هندوانه انجام گرفت. در پژوهش حاضر، اثرات نانونقره 20 نانومتریnano silverشرکت نانوسید ایران) با غلظتهای 5 10و 15 و 20 و نانو نقره 5 نانومتریnano silverشرکت نانوسید ایران) باغلظتهای 2و4و8 و 16 و نیترات نقره(شرکت مرک آلمان) با غلظتهای 1 و20و40 و 80 میلیگرم در لیتر و آب دیونیزه به عنوان شاهد، بر فاکتورهایی مانند درصد جوانهزنی، سرعت جوانهزنی، طول ریشهچه و طول ساقهچه بذور هندوانه مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری بین تیمارهای آزمایشی از نظر درصدجوانهزنی وجود نداشت و درصد جوانهزنی بذوربین 1-90 درصد بوده است. در حالیکه از نظر طول ریشهچه، ساقهچه و سرعت جوانهزنی اختلاف معنیداری بین تیمارها وجود داشت. بیشترین طول ریشهچه به اندازه 27/9میلیمتر مربوط به تیمار شاهد و کمترین میزان آن 9/9میلیمتر مربوط به تیمار 10 میلیگرم در لیتر نیترات نقره مشاهده شد. یعنی، رشد در شاهد 1/5برابر بود. بیشترین طول ساقهچه به اندازه35/2میلیمتر مربوط به تیمار 40 میلیگرم در لیتر نیترات نقره که 0/5برابر شاهد و کمترین میزان آن15/1میلی متر نانونقره 5 نانومتری با غلظت 16 میلیگرم در لیتربود. یعنی، رشد در شاهد1/3برابر است. با افزایش غلظت نانوذرات نقره 20 و 5 نانومتری افزایش طول ریشهچه و ساقهچه دیده شد که این افزایش ناشی از پاسخ استرسی وارد شده به گیاه است. نتایج نشان داد که نانونقره در اندازه 5نانومتری نسبت به 20 نانومتری اثر بخشی بیشتری دارد

کلمات کلیدی:
هندوانه، نانونقره، نیترات نقره، جوانهزنی، طول ریشهچه، طول ساقهچه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220633/