CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تأثیر فصل کاشت و مقادیر مختلف کود زیستی ورمی کمپوست بر خصوصیات کیفی زنوتیپ پیشرفته عدسILL6037 در شرایط دیم منطقه خرم آباد

عنوان مقاله: تأثیر فصل کاشت و مقادیر مختلف کود زیستی ورمی کمپوست بر خصوصیات کیفی زنوتیپ پیشرفته عدسILL6037 در شرایط دیم منطقه خرم آباد
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_687
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

وحید روان - دانشجوی کارشناس ارشد
امید صادقی پور - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
پیام پزشکپور - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

خلاصه مقاله:
به منظور بررسی تاثیر کشت دیم در فصول پاییز و بهار و همچنین مقادیر مختلف کود ورمی کمپوست بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد رقم عدس بیله سوار( 6037ILLآزمایشی در سال زراعی 91-1390 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی سراب چنگائی شهرستان خرم آباد اجرا شد. آزمایش بصورت کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار انجام گردید. دو فصل کشت پاییزه 1390/9/15وبهاره 1390/12/20بعنوان کرتهای اصلی و چهارسطح مصرف کود ورمی کمپوست ( 0 و3/5و 7 و 10 تن در هکتار) بعنوان کرتهای فرعی مورد بررسی قرار گرفتند نتایج تجزیه واریانس نشان داد در کشت پاییزه اثرات تیمار فصل کاشت بر درصد پروتئین کاه معنیدار بود. و در کاشت پائیزه درصد پروتئین کاه 11/5درصد و در کاشت بهاره 12/87درصد بود . و حداکثر درصد پروتئین کاه13/91درصد) از تیمار کاربرد 10 تن در هکتار کود ورمی کمپوست به دست آمد.تأثیر فصل کاشت بر عملکرد پروتئیندانه در سطح یک درصد معنیدار گردید (جدول 4-1). مقایسه میانگینها نشان داد که بین فصل کاشت پائیزه 349 کیلوگرم در هکتار) و فصل کاشت بهاره ( 67 کیلوگرم در هکتار) تفاوت قابل توجهی وجود دارد.

کلمات کلیدی:
عدس دیم، ورمی کمپوست، فصل کشت، عملکرد دانه، عملکرد پروتئین

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220625/