CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

نقش آموزش درحفاظت ازمحیط زیست مطالعه موردی: دانش آموزان شهربندرعباس

عنوان مقاله: نقش آموزش درحفاظت ازمحیط زیست مطالعه موردی: دانش آموزان شهربندرعباس
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_633
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه عزیززاده - دانشجوی کارشناسی ارشد
محسن دهقانی - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
عبدالوهاب سماوی - استادیار دانشگاه هرمزگان

خلاصه مقاله:
آموزش به خصوص دربعدفرهنگی و رفتاری ازفرایندهای مهم حفاظت ازمحیط زیست محسوب میشود درکشور ما که نسل جوان درصدبالایی ازجمعیت را تشکیل میدهد اموزش محیط زیست میتواند تاثیر قابل توجهی درتقویت فرهنگ زیست محیطی و رسیدن باهداف توسعه پایدارداشته باشد دراین مطالعه که نقش اموزش درحفاظت ازمحیط زیست را بررسی می کند تعداد 240نفر ازدانش اموزان چهارمدرسه راهنمایی ناحیه 1 بندرعباس دومدرسه دخترانه و دومدرسه پسرانه بصورت گروه های کنترل و اموزش با استفاده ازنمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه ی محقق ساخته حاوی 15سوال تنظیم گردید پس ازتعیین روایی و پایایی پرسشنامه ها بین ازمودنی ها توزیع و پرسشنامه اولیه تکمیل و بااجرای برنامه اموزشی درزمینه محیط زیست ازمون نهایی درگروه کنترل و اموزش انجام گردید باتجزیه و تحلیل داده ها ازطریق نرم افزارSPSS19 درسطح اماراستنباطی درقالب تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس چندمتغیری و درسطح امار توصیفی با استفاده ازجداول فراوانی انحراف استاندارد میانگین درصد و نمودارنتایج نشان داد که اموزش براگاهی زیست محیطی دانش اموزان تاثیر مثبت و معنی داری داشته است و همچنین بین اگاهی دانش اموزان دختروپسرتفاوت معنی داری وجود داشت نتیجه این مطالعه نشان میدهد که برای حفظ محیط زیست بایستی اموزش زیست محیطی بصورت مستمر و گسترده تری به جامعه ارایه گردد

کلمات کلیدی:
محيط زيست، آموزش، شهربندرعباس، دانش آموزان، توسعه پايدار

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220571/