CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مطالعه ژنتیکی مقاومت به زنگ قهوه ای درگندم نان با استفاده ازتجزیه میانگین نسل ها

عنوان مقاله: مطالعه ژنتیکی مقاومت به زنگ قهوه ای درگندم نان با استفاده ازتجزیه میانگین نسل ها
شناسه (COI) مقاله: SADHE02_540
منتشر شده در دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

سجاد بیانی - دانشجوی کارشناسی ارشداصلاح نباتات
علی اصغر نصراله نژادقمی - استادیاردانشگاه علوم کشاورزیز و منابع طبیعی گرگان
خلیل زینلی نژاد - استادیاردانشگاه علوم کشاورزیز و منابع طبیعی گرگان
حسن سلطانلو - استادیاردانشگاه علوم کشاورزیز و منابع طبیعی گرگان

خلاصه مقاله:
بیماری زنگ قهوه ای که توسط قارچPuccinia recondita f.sp. Tritici ایجادمیشود یکی ازبیماریهای مهم گندم است به منظوربررسی نحوه عمل ژن برای مقاومت به زنگ قهوه ای درگندم رقم مقاوم گلستان بارقم حساس طبسی تلاقی داده شد و نسلهای f1تاf4 بدست امدند والدین و نسلهای f1تاf4 هرتلاقی درشرایط مزرعه درقالب طرح بلوکهایکامل تصادفی باسه تکرار کاشته شدند و با اسپورزنگ قهوه ای مورد ارزیابی قرارگرفتند تیپ الودگی و شدت بیماری روی برگ پرچم اندازه گیری شد شدت الودگی درسه نوبت با فاصله زمانی شش روز ثبت شد شاخص سطح زیرمنحنی پیشرفت بیماری محاسبه شد مقایسه میانگین بروش دانکن صورت گرفت که والد حساس و f1 برای هردوصفت دریک گروه قرارگرفتند و میتوان گفت که صفت مقاومت به زنگ قهوه ای درتلاقی مورد مطالعه باژن مغلوب کنترل میشود درنهایت با استفاده ازتجزیه میانگین نسلها بررسی ژنتیکی صورت گرفت نتایج نشان داد که اثراپیستازی غالبیت درغالبیت درهردوصفت بیشترین اثررادرکنترل صفت دارد همچنین اثرغالبیت درهردوصفت منفی و بزرگتر ازاثرافزایشی گردید که غالبت درجهت منفی را نشان میدهد یعنی غالبیت باعث کاهش صفت مقاومت به زنگ قهوه ای دراین تلاقی شده است

کلمات کلیدی:
گندم نان، مقاومت، زنگ قهوه ای، تجزیه میانگین، نسل ها

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/220478/